Đề thi Đại lý Thuế môn kế toán 2023

Để vượt qua kỳ thi Đại lý Thuế và thành công sở hữu chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ trong 1 lần thi. Người học, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như kinh nghiệm thi, đặc biệt là đối với môn kế toán. Để giúp các học viên có kế hoạch ôn tập tốt hơn trong các kỳ thi đại lý thuế tiếp theo, VisioEdu xin tổng hợp nội dung đề thi Đại lý Thuế môn kế toán đợt 1 2023 vừa diễn ra, đồng thời đưa ra hướng dẫn, giải đáp cho từng câu hỏi để học viên nắm vững kiến thức, hiểu rõ cách làm bài thi.  

Đề thi Đại lý Thuế môn kế toán 2023
Hướng dẫn giải đề Đại lý Thuế thi môn kế toán 2023

1. Lý thuyết đề thi đại lý thuế môn kế toán đợt 1/ 2023

Câu 1 (2 điểm): Đề thi Đại lý Thuế môn kế toán là anh/ chị hãy trình bày:

1. Các yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

VisioEdu gợi ý trả lời: Theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thì yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính của doanh doanh nghiệp phải đảm bảo: 

– Thông tin trình bày đảm bảo đầy đủ, trung thực, khách quan và không có sai sót để phản ánh đúng, hợp lý về tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Thông tin tài chính phải thích hợp giúp cho người sử dụng dễ dàng dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế. 

– Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ th theo khía cạnh trọng yếu. 

– Thông tin tài chính phải đảm bảo kịp thời, dễ hiểu và có thể kiểm chứng.  

– Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán, so sánh được giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau. 

– Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính. Doanh nghiệp được chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

2. Nội dung và nguyên tắc của kế toán bán hàng đối với các trường hợp công ty bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm. theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

VisioEdu gợi ý trả lời: Bán hàng theo trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng trực tiếp nhưng tiền hàng sẽ được người mua thanh toán 1 số tiền nhất định ngay tại thời điểm mua, số tiền còn lại sẽ được thanh toán thành nhiều lần ở các kỳ tiếp theo. Nếu mua hàng theo hình thức này, người mua sẽ phải chịu nột khoản phí trả góp được gọi là lãi trả góp. Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5115, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332) (Thuế GTGT phải nộp)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT).

– Khi thu được tiền bàn hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng 

– Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp trả chậm, trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

Câu 2 (2 điểm): Trong đề thi Đại lý Thuế môn kế toán 2023 đưa ra câu hỏi là anh/chị hãy trình bày:

1. Cách xác định giá gốc của nguyên vật liệu mua ngoài và giá gốc nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Cho ví dụ minh họa xác định giá gốc nguyên vật liệu mua ngoài.

VisioEdu gợi ý trả lời: Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dung cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mục “Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được xác định theo từng nguồn nhập: 

– Giá gốc của nguyên vật liệu mua ngoài bao gồm: 

+) Giá mua ghi trên hóa đơn, 

+) Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

+) Chi phí liên quan gồm: bảo quản, vận chuyển, bốc xếp, phân loại, bảo hiểm,… nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu.

+) Số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có)

– Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biển bao gồm: 

+) Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, 

+) Chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp

+) Tiền thuê ngoài gia công chế biến

 – Ví dụ minh họa về xác định giá gốc của nguyên vật liệu mua ngoài đo là: Công ty A mua nguyên vật liệu B từ nhà cung cấp C với giá mua hàng là 12.000.000 VNĐ. Công ty A phải trả thêm 10% thuế GTGT(VAT) và 5% phí vấn chuyển. Trường hợp này, giá gốc của nguyên vật liệu B mà công ty A sẽ sử dụng để tính toán giá vốn là: Giá gốc = giá mua hàng + Thuế VAT + chi phí vận chuyển.

=> Giá gốc = 12.000.000 VNĐ + (12.000.000 VNĐ x 10%) +  (12.000.000 VNĐ x 5%) = 12.000.000 VNĐ + 1.200.000 VNĐ + 600.000 VNĐ = 13.800.00 VNĐ

2. Nội dung và phương pháp lập chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).

Chỉ tiêu Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02), 

Chi tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20) 

Visio gợi ý: Cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chỉ tiêu Mã số  Nội dung  Phương pháp lập 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 Bao gồm tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của DN Lũy kế phát có tài khoản 511 đối ứng nợ tài khoản 111, 112. 131,…
Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Là tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: Các khoản CKTM, GGHB, HBBTL trong kỳ báo cáo Luỹ kế phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng có tài khoản 521
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10  Là chênh lệc giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với khoản giảm trừ doanh thu. Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02 Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 511 đối ứng có tài khoản 911 cuối kỳ
Giá vốn hàng bán  11 Là các loại chi phí cấu thành nên sản phẩm như: Chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao, các chi phí khác,… Tổng giá trị kết chuyển Nợ tài khoản 911 đối ứng có tài khoản 632 cuối kỳ
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 Là chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá vốn bán hàng. Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11)

2. Bài tập đề thi đại lý thuế môn kế toán đợt 1/ 2023

Dưới đây là phần bài tập của đề thi đại lý thuế môn kế toán đợt 1 năm 2023:

Câu 1 (4 điểm): Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty Gia Huy trong Quý II/N như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng).

1. Công ty mang tài sản cố định (TSCĐ) vô hình A mang đi đổi lấy TSCĐ B. Nguyên giá của TSCĐ A là 600.000, giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ A là 470.000, giá trị hợp lý chưa có thuế GTGT của TSCĐ A là 190.000, thuế GTGT 10%. Giá trị hợp lý chưa có thuế GTGT của TSCĐ B là 400.000, thuế GTGT 10%. Công ty đã chuyển tiền gửi ngân hàng trả cho đối tác toàn bộ phần chênh lệch giá trị do trao đổi TSCĐ.

Trả lời: 

1a. Nợ Tk 2143: 470.000

Nợ Tk 811: 130.000

Có tk 213 “A”: 600.000

1b. Nợ TK 213 “B”: 400.000

Nợ TK 133 “B”: 40.000

Có TK 711: 190.000

Có TK 3331: 19.000

Có TK 112: 231.000

2. Vay ngắn hạn ngân hàng mua một lỗ vật liệu C về nhập kho, giá vật liệu niêm yết chưa có thuế GTGT là 500.000, thuế GTGT 10%. Do mua vật liệu với khối lượng lớn nên Công ty đã được người bán cho hưởng khoản chiết khấu thương mại 1% trừ trực tiếp vào giá mua vật liệu phi trên hóa đơn. Vật liệu X đã về nhập kho đủ.

Trả lời: 

Nợ Tk 152: 495.000 (500.000*99%0

Nợ Tk 133: 49.500

Có tài khoản 341: 544.500

3. Công ty D đã chấp nhận thanh toán cho lô hàng mà Công ty đã gửi đi bán từ kỷ trước, giá vốn hàng gửi bán là 530.000, giá bán lô hàng chưa có thuế GTGT là 600.000, thuế GTGT 10%. Công ty đã thanh toán ngay 50% giá trị lô hàng bằng tiền gửi ngân hàng, số còn lại Công ty thanh toán sau 15 ngày kể từ ngày giao hàng.

Trả lời: 

3a. Nợ Tk 632: 530.000 

Có TK 157: 530.000 

3b. Nợ TK 112: 330.000

Nợ TK 131 “A”: 330.000

Có TK 511: 600.000

Có tài khoản 3331: 60.000

4. Nhận được Giấy báo Có của Ngân hàng về khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty X đã xử lý xóa sổ nay đòi được, số tiền là 120.000.

Trả lời: 

Nợ Tk 112: 120.000

Có Tk 711: 120.000

4. Công ty chuyển 20.000 USD bằng tiền gửi ngân hàng để trả nợ khoản vay ngắn hạn ngân hàng, tỷ giá ghi sổ của khoản nợ vay là 1 USD 23.100 đồng, tỷ giá ghi số của tiền gửi ngân hàng là 1 USD = 23.150 đồng, tỷ giá giao dịch thực tế là 1 USD = 23.200 đồng.

Trả lời: 

Nợ Tk 341: 20.000 * 23.100 “23.1”

Nợ Tk 635: 20.000 * 50 “0,05”

Có TK 112: 20.000 * 23.150 “23.15”

6. Xuất kho nguyên liệu y chuyển đến Công ty M để thuê gia công chế biến, giá xuất kho nguyên liệu là 150.000.

Trả lời: 

Nợ Tk 154: 150.000

Có Tk 152: 150.000

7. Phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ như sau:

– Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ cho bộ phận sản xuất sản phẩm là 25.000

– Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ cho bộ phận bán hàng là 10.000

– Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp là 15.000

Trả lời: 

Nợ Tk 627: 25.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ Tk 642: 15.000 

Có TK242: 50.000

8. Khách hàng M trả tiền thuê bất động sản đầu tư trong kỳ bằng tiền gửi ngân hàng, giá cho thuê bất động sản đầu tư trong kỳ chưa có thuế GTGT là 120.000, thuế GTGT 10%, chi phí khấu hao bất động sản đầu tư cho thuê trong kỳ là 70.000.

Trả lời: 

8a. Nợ Tk 112: 132.000

Có TK 5117: 120.000

Có TK 3331: 12.000

8b. Nợ TK: 70.000

Có TK 2147: 70.000

9. Cuối quý 30/6/N, công ty kiểm tra phát hiện thiếu Vật liệu M và dụng cụ X bị thiếu, đều chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý:

– Vật liệu M bị thiếu 500kg, giá trị là 40.000

– Dụng cụ X bị thiếu 100 chiếc, giá trị là 25.000.

Trả lời: 

Nợ TK 1381: 65.000

Có TK 152 K: 40.000

Có TK 153 B: 25.000

10. Cuối kỳ, trích lập bổ sung các khoản dự phòng tổn thất tài sản như sau:

– Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, số tiền là 40.000

– Dự phòng nợ phải thu khó đòi, số tiền là 55.000

– Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, số tiền là 25.000

Trả lời: 

Nợ Tk 635: 40.000

Nợ Tk 642: 55.000

Nợ TK 632: 25.000

Có TK 229: 120.000

Yêu cầu:

1- Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên trong Quý II/N của Công ty Gia Huy (không lập các bút toán kết chuyển).

2- Căn cứ vào số dư tại ngày 30/6/N của một số tài khoản kế toán sau đây để trình bày vào các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán Quý II/N của Công ty Gia Huy (Công ty đáp ứng giả định hoạt động liên tục):

– Số dư bên Nợ TK 121: 2.132.000

– Số dư bên Có TK 356: 460.000

– Số dư bên Có TK 4118: 360.000

– Số dư bên Nợ TK 217: 3.300.000

– Số dư bên Có TK 2147: 680.000

– Số dư bên Nợ TK 213: 1.200.000

– Số dư bên Có TK 2143: 530.000

VisioEdu trả lời: 

Số dư TK  Chỉ tiêu trình bày trên BCTC 
Số dư bên Nợ TK 121: 2.132.000 Chỉ tiêu được trình bày bên TS – Mục TS ngắn hạn

=> Chỉ tiêu Chứng khoán kinh doanh ( MS 121)

Số dư bên Có TK 356: 460.000 Chỉ tiêu được trình bày bên NV – Nợ phải trả – Nợ dài hạn

=> Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343):

Số dư bên Có TK 4118: 360.000 Chỉ tiêu được trình bày bên NV – Nguồn vốn chủ sở hữu

=> Chỉ tiêu Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 414)

Số dư bên Nợ TK 217: 3.300.000 Chỉ tiêu  được trình bày bên TS – Mục TS dài hạn

=> Chỉ tiêu BĐS đầu tư (MS 230)

+ Nguyên giá (Mã số 231)

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232

Số dư bên Có TK 2147: 680.000
Số dư bên Nợ TK 213: 1.200.000 Chỉ tiêu được trình bày bên TS – Mục TS dài hạn

=> Chỉ tiêu Tài sản cố định vô hình (Mã số 227): 

+ Nguyên giá (Mã số 228)

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229)

Số dư bên Có TK 2143: 530.000

Câu 2 (2 điểm): Công ty X trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời thu được 2 loại sản phẩm X và Y, trong tháng 6/N có tài liệu sau (Đơn vị tính: 1.000đ):

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.850.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 870.000

– Chi phí sản xuất chung: 980.000

Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 2,600 thành phẩm X và 1.600 thành phẩm Y đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tài liệu bổ sung:

– Công ty không có chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu tháng và cuối kỳ

– Hệ số quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩn của sản phẩm X là 1,0 và của sản phẩm N là 1,5.

Yêu cầu: Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị thành phẩm M và thành phẩm N theo phương pháp hệ số (theo từng khoản mục chi phí).

Visio trả lời câu hỏi này trong đề thi Đại lý Thuế môn kế toán 2023 như sau: Đối tượng tính giá thành là thành phần X và Y

Bước 1: Xác định số lượng thành phần tiêu chuẩn

Chỉ tiêu Thành phần X Thành phần Y
Số lượng TP hoàn thành  2600 1600
Hệ số 1 1.5
Số lượng TP tiêu chuẩn 2600 2400

Bước 2: Xác định giá thành

Khoản mục CPSXKD đầu kỳ (1) CPSXKD Trong kỳ (2) CPSXKD cuối kỳ

(3)

Z tổng (3 = 1+2+3)  Z tiêu chuẩn (5=4/5000) Z SP X (6=5*1) Z GIÁN ĐIỆP (7= 5*1,5)
NVLTT 0 1.850.000 0 1.850.000 370 370 555
NCTT 0 870.000 0 870.000 174 174 261
SXC 0 980.000 0 980.000 196 196 294
Tổng 0 3.700.000 0 3.700.000 740 740 1.110
SLSP 5.000 2.600 1.600
Giá thành TP X Gía thành đơn vị Tổng giá thành SP X 2600
NVLTT 370 962.000
NCTT 174 452.400
SXC 196 509.600
TỔNG 740 1.924.000
Giá thành TP Y Giá thành đơn vị Tổng giá thành SP Y 1600
NVLTT 555 888.000
NCTT 261 417.600
SXC 294 470.400
Tổng 1.110 1.776.000

Trên đây là nội dung đề thi Đại lý Thuế môn kế toán đợt 1/ 2023, cùng với đó là lời giải chi tiết từ chuyên gia. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong ôn thi chứng chỉ Đại lý Thuế hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0932.55.1661 – 0973.55.1661 để được hỗ trợ.

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Ưu điểm nổi bật của khóa học: Hệ thống hóa Lập và trình bày Báo cáo Tài chính

  Học lên Báo cáo tài chính tại VisioEdu có gì đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2023

  Học lên Báo cáo tài chính là khóa học chuyên sâu nhất về Báo cáo tài chính vừa mới được…

  Khóa lập báo cáo tài chính chuyên sâu, kế toán tự tin bứt phá sự nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2023

  Lập báo cáo tài chính là một yêu cầu tất yếu luôn xuất hiện trong nội dung công việc của…

  hạch toán chi phí lợi nhuận

  Hạch toán chi phí lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2023

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thường được viết tắt là BCC (Business Cooperation Contract), là một thỏa thuận hợp…

  quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Bật mí quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2023

  Kê khai Thuế GTGT theo quý là gì? Quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý như thế nào? Hãy…

  Bài cùng tác giả
  Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

  Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th10 2023

  Hoàn thiện hồ sơ dự thi CPA, APC là bước đầu tiên và khá quan trọng để kế toán có…

  5 Điều quan trọng về kỳ thi CPA

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  24 Th4 2023

  Điều kiện tham dự kỳ thi chứng chỉ CPA tại Việt Nam là điều mà kế toán, kiểm toán cần…

  7 môn thi CPA mà kế toán phải vượt qua để chạm tay đến chứng chỉ

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  21 Th4 2023

  Bạn mong muốn sở hữu chứng chỉ CPA tại Việt Nam nhưng chưa biết phải ôn luyện những môn gì…

  Phương pháp hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

  Phương pháp hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  01 Th11 2022

  Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là nghiệp vụ do ảnh hưởng của chính sách thuế và quy…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành