Đề thi CPA môn Tài chính 2023

Kỳ thi Chứng chỉ kiểm toán viên CPA (Certified Public Accountant) là kỳ thi quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo các thí sinh tham gia. Trong số các môn thi, môn Tài Chính và quản lý tài chính nâng cao luôn được đánh giá là một trong những môn thi khó nhằn nhất, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng áp dụng thực tế tốt. Để giúp thí sinh hiểu rõ về cấu trúc đề thi, dưới đây VisioEdu sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Đề thi CPA môn Tài Chính 2023 (Chẵn – lẻ), bạn có thể tham khảo ngay sau đây:

đề thi CPA 2023 môn tài chinh

I. ĐỀ THI CPA MÔN TÀI CHÍNH 2023 – ĐỀ LẺ

Câu 1 (2 điểm):

Giám đốc tài chính công ty cổ phần North River đang xem xét giữa 2 cấu trúc vốn. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Những thông tin chính được cung cấp trong bảng dữ liệu dưới đây:

Cấu trúc vốn Cấu trúc vốn hiện hành Cấu trúc vốn dự kiến
Nợ dài hạn 100 tỷ đồng, lãi suất vay 16%/ năm 200 tỷ đồng, lãi suất vay 17%
Cổ phiếu phổ thông 4.000.000 cổ phần 2.000.000 cổ phần

a) Tính toán EPS cho mỗi phương án cấu trúc vốn 2 giá trị EBIT là 60 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện hai cấu trúc vốn trên 1 biểu đồ EBIT – EPS.

c) Tính EBIT hòa vốn của 2 phương án tài trợ hiện hành và dự kiến, EPS ứng với mức EBIT hòa vốn này là bao nhiêu?

d) Anh/chị hãy cho biết ứng với mức EBIT là bao nhiêu thì công ty không nên thay đổi cấu trúc vốn hiện hành? EBIT là bao nhiêu thì nên thay đổi cấu trúc vốn hiện hành? Giải thích rõ tại sao?

Câu 2 (2 điểm):

Công ty TB cần huy động 50 tỷ đồng để tài trợ cho 1 dự án đầu tư mới và công ty muốn phát hành trái phiếu để tài trợ cho dự án này. Trái phiếu có kỳ hạn 20 năm.

Công ty đang đánh giá 2 phương án phát hành như sau:

 • Phương án 1: Phát hành trái phiếu trả lãi định kỳ có lãi suất coupon bằng 6%/năm, trả lãi 6 tháng 1 lần.
 • Phương án 2: Phát hành trái phiếu không trả lãi định kỳ.

Cả hai loại trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tỷ suất sinh lợi yêu cầu đối với đợt phát hành trái phiếu này là 7%/năm.

a) Để có thể huy động được 50 tỷ đồng, nếu chọn Phương án 1, công ty TB phải phát hành bao nhiêu trái phiếu? Nếu chọn phương án 2, công ty phải phát hành bao nhiêu trái phiếu? (Giả sử không có chi phí phát hành).

b) Vào năm đáo hạn trái phiếu (năm thứ 20), số tiền chi trả cho trái phiếu là bao nhiều nếu công ty TB phát hành trái phiếu trả lãi định kỳ? Là bao nhiêu nếu công ty TB phát hành trái phiếu không trả lãi?

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Anh Đào có doanh thu năm 2022 là 400 tỷ VND. Bảng cân đối kế toán của công ty vào cuối năm 2022 có các thông tin sau (đơn vị: tỷ VND):

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
Tiền 20 Khoản phải trả 40
Khoản phải thu 60 Khoản phải nộp 20
Hàng tồn kho 50 Vay dài hạn ngân hàng 90
Tài sản dài hạn 220 Vốn chủ sở hữu 200
Tổng tài sản 350 Tổng nguồn vôn 350

Công ty đưa ra hai phương án để ước lượng nhu cầu tài chính cho năm tới. Trong phương án thứ nhất, công ty không đầu tư thêm vào tài sản cố định và công ty ước tính rằng lượng tài sản ngắn hạn sẽ tăng 10% so với năm 2022. Ngoài ra, khoản phải trả và khoản phải nộp của công ty sẽ tăng một lượng lần lượt bằng 15% và 5% so với năm 2022. Trong phương án thứ hai, công ty quyết định sẽ đầu tư 10 tỷ vào tài sản cố định, công ty không cần tăng tài sản ngắn hạn để tài trợ cho lượng tăng của doanh thu. Tuy nhiên, khoản phải trả và khoản phải nộp của công ty trong năm 2023 lần lượt tăng một lượng bằng 10% và 5% so với năm 2022.

a) Hãy tính nhu cầu vốn đầu tư tại năm 2023 của công ty Anh Đào theo hai phương án trên. Dựa vào kết quả tính được, hãy nhận xét?

b) Giả sử công ty lựa chọn phương án 2 và công ty Anh Đào trong năm 2022 có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 2%. Công ty dự định sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm. Nếu lợi nhuận sau thuế này không đủ, công ty sẽ đi vay dài hạn ngân hàng. Ngược lại, nếu lợi nhuận sau thuế này đủ để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm thì công ty Anh Đào sẽ trả cổ tức phần dư ra từ lợi nhuận sau thuế cho cổ đông. Hỏi lợi nhuận sau thuế có đủ để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm không?. Công ty cần đi vay dài hạn bao nhiêu và công ty sẽ có tỷ lệ chi trả cổ tức là bao nhiêu?

c) Kết quả tại câu b sẽ thay đổi như thế nào nếu như công ty lựa chọn phương án thứ nhất. Nhận xét kết quả có được.

Câu 4 (2 điểm):

Ông X đang tiết kiệm để con gái học đại học. Con gái ông X vừa tròn 10 tuổi và 8 năm nữa cô ấy sẽ vào đại học. Học phí và chi phí đại học hiện là 15.000 USD một năm, nhưng dự đoán sẽ tăng với tốc độ 3% mỗi năm. Thời gian học đại học là 4 năm – nếu hết 4 năm cô ấy chưa tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp muốn học cao học thì cô ấy sẽ phải tự túc. Học phí và các chi phí khác sẽ phải trả vào đầu mỗi năm học.

Cho đến nay, ông X đã tích lũy được 20.000 USD trong tài khoản tiết kiệm. Với kế hoạch tài chính dài hạn, ông X dự định tiết kiệm thêm 5.000 USD mỗi năm trong 4 năm tới. Sau đó, ông X cũng dự tính trong 3 năm kế tiếp tiết kiệm với 3 khoản tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất bình ổn trên thị trường là 8%/năm.

Yêu cầu:

a) Xác định chi phí mỗi năm học đại học và tổng các khoản chi phí học 4 năm đại học tinh về thời điểm con gái ông X bắt đầu học.

b) Xác định tổng số tiền ông X đã tích lũy được trong 4 năm đầu tính đến năm con gái ông bắt đầu học đại học?

c) Xác định khoản tiền mà ông X dự tính bổ sung vào tài khoản tiết kiệm 3 năm cuối để đảm bảo trang trải chi phí đại học dự tính?

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Powerwell đang xem xét một dự án đầu tư mở rộng để sản xuất thực phẩm chức năng có vòng đời 5 năm với các thông tin cụ thể như sau:

(i) Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ như sau:

Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Số lượng (sp) 7.000 8.000 8.500 8.800 9.000

Giá bán đơn vị sản phẩm chưa có thuế giá trị gia tăng là $42 và không thay đổi trong suốt vòng đời của dự án.

(ii) Để sản xuất sản phẩm, lúc khởi đầu công ty sẽ cần đầu tư:

 • Tài sản cố định trị giá $180.000. Tài sản này dự kiến được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 5 năm và kỳ vọng không có giá trị thanh lý.
 • Vốn lưu động thường xuyên là $40.000. Lượng vốn lưu động này dự kiến sẽ thu hồi vào cuối năm cuối cùng khi kết thúc dự án.

(ii) Dự kiến chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm:

 • Tổng chi phí cố định (chưa bao gồm khấu hao) là $100.000 mỗi năm.
 • Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm bằng 60% giá bán chưa thuế. (iv) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% và tỷ suất sinh lợi đòi hỏi là 12%.

Yêu cầu:

a) Xác định dòng tiền của dự án.

b) Thẩm định dự án bằng phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV) và tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR).

c) NPV và IRR có phải lúc nào cũng dẫn đến sự lựa chọn giống nhau hay không? Nếu có mâu thuẫn giữa NPV và IRR thì nên lựa chọn dự án như thế nào?

II. ĐỀ THI CPA MÔN TÀI CHÍNH 2023 – ĐỀ CHẴN

Câu 1 (2 điểm):

Công Fastech tạo ra một sản phẩm mới đã được cấp bằng sáng chế với giá bán là 6 triệu đồng 1 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có chi phí hoạt động biến đổi là 3,5 triệu đồng. Chi phí hoạt động cố định là 50.000 triệu đồng mỗi năm. Công ty trả lãi vay 13.000 triệu đồng và cổ tức cổ phần ưu đãi là 7.000 triệu đồng mỗi năm. Năm 2023, công ty bán được 30.000 sản phẩm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

a) Tính điểm hòa vốn hoạt động (sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn) của công ty trong năm 2023.

b) Tính EBIT và lợi nhuận ròng cổ đông thường của công ty trong năm 2023.

c) Tính mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL), đòn bẩy tài chính (DFL) và đòn bẩy tổng hợp (DTL) của công ty trong năm 2023.

d) Hãy dự báo EBIT của công ty năm 2024 bằng cách dựa trên mức độ đòn bẩy ở năm 2023, giả sử trong năm tới sản lượng sản phẩm bán ra tăng thêm 15.000 sản phẩm.

Câu 2 (2 điểm):

Công ty Huy Hoàng cần huy động 100 tỷ đồng bằng việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Giả sử tỷ suất sinh lời yêu cầu của trái phiếu là 5% và công ty đang cân nhắc hai phương án sau:

 • Phương án 1: Phát hành trái phiếu trả lãi 6 tháng/lần với lãi suất coupon là 5 năm
 • Phương án 2: Phát hành trái phiếu không trả lãi

Cả hai loại trái phiếu đều có mệnh giá là 100.000 đồng.

 1. Để huy động 100 tỷ đồng, công ty cần phát hành bao nhiêu trái phiếu trả lãi (theo phương án 1), bao nhiêu trái phiếu không trả lãi (theo phương án 2)? Giả sử chi phi phát hành không đáng kể.
 2. Tại thời điểm cuối năm thứ 30, công ty sẽ phải bao nhiêu tiền đối với trái phiếu trả lãi (phương án 1)? Bao nhiêu tiền để thanh toán trái phiếu không trả lãi (phương 2)?
 3. Nếu tỷ suất sinh lời yêu cầu của trái phiếu tăng lên thành 6%/năm, các yếu tố khác không đổi thì giá trái phiếu trả lãi 6 tháng/lần thay đổi như thế nào? Hãy giải thích.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Việt An có doanh thu năm 2022 là 1500 tỷ VND. Bảng cân đối kế toán của công ty vào cuối năm 2022 như sau (đơn vị: tỷ VND)

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
Tiền 100 Khoản phải trả 400
Khoản phải thu 200 Khoản phải nộp 200
Hàng tồn kho 300 Vay dài hạn ngân hàng 300
Tài sản dài hạn 600 Vốn chủ sở hữu 300
Tổng tài sản 1200 Tổng nguồn vôn 1200

Giám đốc tài chính của công ty đề xuất hai kịch bản về nhu cầu tài chính ngắn hạn cho năm 2023. Trong kịch bản thứ nhất, khoản phải thu và hàng tồn kho của công ty sẽ tăng lần lượt là 10% và 15% so với năm 2022 trong khi lượng tiền mặt được giữ nguyên. Ngoài ra, khoản phải trả và khoản phải nộp của công ty lần lượt tăng 10% và 5% so với năm 2022. Trong kịch bản thứ hai, sự thay đổi các khoản mục thuộc tài sản ngắn hạn của công ty vào năm 2023 như kịch bản 1. Tuy nhiên, công ty quyết định thanh toán ngay cho nhà cung cấp khoản đầu tư tăng lên vào hàng tồn kho và do đó khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty sẽ không đại trong năm 2023. Khoản phải nộp của công ty trong năm 2023 sẽ tăng 5 so với năm 2022. Bên cạnh đó, công ty sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán từ nhà cung cấp 2 tỷ VND.

a) Xác định nhu cầu đầu tư vốn lưu động trong hai kịch bản trên. Dựa vào kết quả tinh được, bạn hãy lựa chọn kịch bản giúp công ty tài trợ vốn lưu động ít nhất?

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của công ty năm 2022 là 23% và công ty quyết định trả cổ tức 60% từ lợi nhuận sau thuế. Phần lợi nhuận giữ lại được sử dụng toàn bộ tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động tăng thêm. Giả sử công ty lựa chọn kịch bản trong câu a, hãy cho biết công ty cần huy động bao nhiêu tiền từ nguồn vốn bên ngoài để tài trợ cho lượng vốn lưu động cần thêm?

c) Giả sử công ty lựa chọn kịch bản trong câu a. Hỏi doanh thu của doanh nghiệp năm 2023 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2022 nếu như tỷ số doanh thu tài sản ngắn hạn của công ty trong năm 2023 là 2,6 lần.

Câu 4 (2 điểm):

Ông X đang tiết kiệm để con gái học đại học. Con gái ông X vừa tròn 10 tuổi và 8 năm nữa cô ấy sẽ vào đại học. Học phí và chi phí đại học hiện là 14.000 USD một năm, nhưng dự đoán sẽ tăng với tốc độ 5% mỗi năm. Thời gian học đại học là 4 năm – nếu hết 4 năm cô ấy chưa tốt nghiệp hoặc muốn học cao học, cô ấy sẽ phải tự túc. Học phí và các chi phí khác sẽ phải trả vào đầu mỗi năm học.

Cho đến nay, ông X đã tích lũy được 20.000 USD trong tài khoản tiết kiệm. Với kế hoạch tài chính dài hạn, ông X dự định tiết kiệm thêm 5.000 USD mỗi năm trong 4 năm tới. Sau đó, ông X cũng dự tính trong 3 năm kế tiếp sẽ tiết kiệm với 3 khoản tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất bình ổn trên thị trường là 10%/năm.

Yêu cầu:

a) Xác định chi phí mỗi năm học đại học và tổng các khoản chi phí học 4 năm đại học tinh về thời điểm con gái ông X bắt đầu học?

b) Xác định tổng số tiền ông X đã tích lũy được trong 4 năm đầu tính đến năm con gái ông bắt đầu học đại học?

c) Xác định khoản tiền mà ông X dự tính bổ sung vào tài khoản tiết kiệm 3 năm cuối để đảm bảo trang trải chi phí đại học dự tính?

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Kingston Corp. đang xem xét thay thế một thiết bị đang sử dụng. Thiết bị này được mua cách đây 5 năm với nguyên giá $1,5 triệu, thời hạn sử dụng 10 năm đang khấu theo phương pháp đường thẳng. Thiết bị cũ hiện nay có thể bán với giá $800.000. Công ty đang cân nhắc thiết bị mới để thay thế cho thiết bị cũ như sau:

(i) Giá mua $3,2 triệu, chi phí vận chuyển $30.000 và chi phí lắp đặt $20.000, thời hạn sử dụng 5 năm. Thiết bị mới sẽ được khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (2 năm cuối áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng), hệ số điều chỉnh là 2.

(ii) Dự kiến vốn lưu động thường xuyên tăng thêm ngay lập tức khi sử dụng thiết bị mới so với thiết bị cũ là $850.000.

(iii) Ngoài ra, thiết bị này cần đầu tư nâng cấp vào cuối năm thứ 3 với chi phí $150.000. Theo đó, vốn lưu động thường xuyên bổ sung thêm là $50,000. Toàn bộ lượng vốn lưu động đã chỉ ra dự kiến sẽ thu hồi vào cuối năm cuối cùng khi kết thúc dự án. Chi phí đầu tư nâng cấp thiết bị được thu hồi đều nhau trong 2 năm cuối mỗi năm là $75.000.

(iv) Sau 5 năm, thiết bị này có thể được bán lại với giá $120,000. Để đưa ra quyết định thực hiện dự án, công ty đã tốn chi phí khảo sát và nghiên cứu thị trường là $100.000.

Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) dự kiến của thiết bị cũ và thiết bị mới như sau:

Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, chi phí sử dụng vốn của dự án là:

Năm (Đơn vị: $ngàn) 1 2 3 4 5
Thiết bị cũ 1.200 1.500 1.550 1.700 1.800
Thiết bị mới 2.050 2.100 2.250 2.300 2.350

Yêu cầu: 

a) Xác định dòng tiền đầu tư ban đầu của dự án thay thế này

b) Xác định dòng tiền từ năm thứ nhất cho đến khi kết thúc dự án của dự án thay thế trên

c) Thẩm định dự án bằng phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV) và chỉ số sinh lời (PI).

III. Một số lưu ý giúp thí sinh đạt điểm cao môn tài chính trong kỳ thi CPA 

 • Thí sinh cần nắm chắc kiến thức lý thuyết và có khả năng áp dụng vào thực tế.
 • Cần luyện tập giải đề thường xuyên để nâng cao tốc độ và độ chính xác.
 • Nên phân bổ thời gian làm bài hợp lý, tránh làm quá lâu một câu hỏi.

Trên đây, Visio.Edu.vn đã cung cấp cho thí sinh thông tin chi tiết về Đề thi CPA môn Tài Chính 2023. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho thí sinh trong việc ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chúc bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi CPA môn Tài Chính 2023!

Ngoài đề thi CPA môn Tài chính 2023 bạn có thể tham khảo:

Đề thi CPA môn Tài chính 2023

Đề thi CPA 2023 môn Luật

Đề thi CPA 2023 môn Thuế

Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán

Đề thi CPA 2023 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Đề thi CPA môn tiếng Anh 

Để rút ngắn thời gian ôn luyện và đảm bảo khả năng đỗ chứng chỉ CPA ngay trong lần thi đầu tiên, ngoài việc xác định mục tiêu rõ ràng thì bạn cần có một lộ trình phù hợp, khoa học cùng hệ thống kiến thức vững chắc. Visio.edu.vn tiên phong giúp bạn giải quyết hoàn toàn mọi khó khăn khi ôn luyện CPA với khóa học “Ôn thi chứng chỉ CPA” được cập nhật mới nhất năm 2023.

80% học viên tại VisioEdu đã thi đỗ kỳ thi chứng chỉ CPA với kết quả ngoài mong đợi, tự tin ứng tuyển vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước chỉ sau khóa học Ôn thi chứng chỉ CPA 2023 chuyên sâu tại VisioEdu.

Còn chần chừ gì mà không đăng ký ngay tại: https://bit.ly/VisioEdu_DangkyOnthiCPA

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Hướng dẫn nộp tờ khai Thuế GTGT

  Hướng dẫn nộp tờ khai Thuế GTGT

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  15 Th7 2024

  Việc nộp tờ khai Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) đúng hạn và chính xác không chỉ giúp doanh nghiệp…

  quyết toán thuế TNDN

  Quy trình quyết toán thuế TNDN và những lưu ý kế toán cần nắm

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th7 2024

  Quyết toán thuế TNDN là một trong những công việc thường kỳ của kế toán. Vì vậy để đảm bảo…

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì Đối tượng chịu thuế và cách tính thuế

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đối tượng chịu thuế và cách tính

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  13 Th7 2024

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Đối tượng nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông…

  3 Tình huống khó về chi phí được trừ kế toán hay nhầm lẫn

  3 Tình huống khó về chi phí được trừ kế toán hay nhầm lẫn

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th7 2024

  Xác định “chi phí được trừ” luôn là thách thức khiến nhiều kế toán đau đầu trong mỗi mùa quyết…

  Bài cùng tác giả
  Bật-mí-cấu-trúc-đề-thi-Đại-lý-ThuếArtboard-1

  Các môn thi và cấu trúc đề thi chứng chỉ Đại lý Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th5 2023

    Những năm gần đây, do sự tuyên truyền, hỗ trợ từ Tổng cục Thuế, chứng chỉ Đại lý Thuế…

  Doanh nghiệp có giao dịch liên kết được hoàn thuế thế nào?

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Các quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP…

  6 lưu ý về Thuế TNCN doanh nghiệp nộp thay cá nhân

  6 lưu ý về Thuế TNCN doanh nghiệp nộp thay cá nhân

  Giảng viên: Tác giả: Edu Visio
  16 Th3 2024

  – Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thu, thu vào thu nhập của cá nhân…

  Đề thi CPA 2023 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

  Đề thi CPA 2023 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  06 Th6 2024

  Kỳ thi Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên độc lập (CPA) năm 2023 đã kết thúc, tuy nhiên đề…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành