Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết

Theo Khoản 1, Điều 22, Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/12/2020 quy định, phụ lục giao dịch liên kết được xác lập khi các bên có quan hệ liên kết. Sau đây VisioEdu sẽ hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết (GDLK) mà các kế toán có thể tham khảo. 

1. Phụ lục giao dịch liên kết là gì?

Căn cứ vào các Nghị định hiện hành, giao dịch liên kết là một loại giao dịch được xác lập giữa các bên có quan hệ liên kết với nhau.

Còn phụ lục là một văn bản phụ hoặc tài liệu được trích riêng từ nguồn chính thống để làm dẫn chứng cho nội dung nghiên cứu. Nội dung phụ lục phải đảm bảo tính chính xác và có liên quan mật thiết đến các số liệu và lập luận được người viết đưa ra. 

Theo đó, phụ lục giao dịch liên kết là một phần được dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số thông tin về giao dịch liên kết được xác lập giữa các bên có quan hệ liên kết với nhau.

Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết

2. Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết

Theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì hiện nay giao dịch liên kết có 04 loại phụ lục, bao gồm:

Phụ lục I: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết;

Phụ lục II: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia;

Phụ lục III: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu;

Phụ lục IV: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Dưới đây là hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết phụ lục I và phụ lục IV:

2.1 Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết I:  Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì người kê khai thực hiện lập phụ lục  I theo hướng dẫn với một số chỉ tiêu sau: 

 1. Kỳ tính Thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính Thuế của Tờ khai quyết toán Thuế TNDN. Kỳ tính Thuế được xác định theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 2. Thông tin chung của người nộp thuế: Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mục I. Thông tin về từng bên liên kết:

– Cột (2): Ghi đầy đủ tên của các bên liên kết:

+) Trường hợp bên liên kết là tổ chức tại Việt Nam thì sẽ ghi theo thông tin trong giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp bên liên kết là cá nhân thì thông tin được ghi theo tại thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

+ Trường hợp bên liên kết là cá nhân hoặc tổ chức ngoài Việt Nam thì thông tin ghi theo các văn bản xác định quan hệ liên kết như: hợp đồng, giấy phép đăng ký kinh doanh, thỏa thuận giao dịch của người nộp thuế với bên liên kết.

– Cột (3): Ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ nơi bên liên kết là đối tượng cư trú.

– Cột (4): Ghi mã số thuế của bên liên kết:

+) Trường hợp bên liên kết là cá nhân hoặc tổ chức tại Việt Nam thì ghi đủ mã số thuế.

+) Trường hợp bên liên kết là cá nhân, tổ chức ngoài Việt Nam thì phải ghi đủ mã số thuế, mã định danh của người nộp thuế, nếu không có thì phải ghi rõ lý do.

– Cột (5): Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết sẽ kê khai hình thức quan hệ liên kết bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng với các bên liên kết. Trường hợp bên liên kết thuộc nhiều hơn một hình thức quan hệ liên kết, thì người nộp thuế sẽ đánh dấu “x” vào các ô tương ứng.

Mục II. Các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

+) Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP tại Cột (2) thì người nộp Thuế đánh dấu “x” vào ô thuộc diện miễn trừ tương ứng tại Cột (3).

+) Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp Thuế đánh dấu vào ô tương ứng tại Cột (3) và không phải kê khai các mục III và IV Phụ lục I kèm theo Nghị định số …../2020/NĐ-CP.

+) Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế sẽ kê khai các mục III và IV theo hướng dẫn tương ứng tại các phần Đ.1 và E.

+) Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số …../2020/NĐ-CP, người nộp thuế kê khai theo hướng dẫn tương ứng tại các phần Đ.2 và E.

2.2 Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết IV: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì người nộp Thuế sẽ thực hiện kê khai phụ lục IV theo hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết với một số chỉ tiêu sau:

 1. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán Thuế TNDN. Kỳ tính Thuế xác định theo quy định tại Luật Thuế TNDN.
 2. Thông tin chung của người nộp Thuế: Ghi thông tin từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mục I. Tổng quan hoạt động phân bổ thu nhập, Thuế và hoạt động kinh doanh theo quốc gia cư trú:

Theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, các nội dung kê theo đơn vị tiền tệ sẽ được quy đổi đơn vị tính thành đồng Việt Nam. Trường hợp, nếu bên liên kết thuộc tập đoàn có năm tài chính khác nhau thì báo cáo lợi nhuận sẽ lập theo số liệu, thông tin tại báo cáo của năm tài chính liền kề trước kỳ tính Thuế của người nộp thuế.

– Chỉ tiêu “Quốc gia”: Ghi tên Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi các bên liên kết là đối tượng cư trú và nơi đặt cơ sở thường trú, cơ sở kinh doanh, sản xuất, mà thông qua cơ sở này các bên liên kết tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, sản xuất của người nộp thuế và các bên liên kết thuộc tập đoàn (bao gồm cả trường hợp các bên liên kết này không xác định được là đối tượng cư trú của quốc gia, vùng lãnh thổ nào).

+) Trường hợp công ty mẹ tối cao và bên liên kết cư trú thuế ở nhiều nước thì phải thực hiện xác định nơi cư trú thuế theo hướng dẫn của Hiệp định Thuế liên quan.

+) Trường hợp không có Hiệp định Thuế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ liên quan thì ghi nước hoặc vùng lãnh thổ bên liên kết đăng ký kinh doanh hoặc ghi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi các bên liên kết có cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này các bên liên kết tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

Trên đây là hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết mà các kế toán có thể tham khảo và áp dụng cho công việc thực hiện Kê khai giao dịch liên kết.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề kê khai và lập phụ lục giao dịch liên kết hãy đăng ký tham gia ngay Khóa học: Kê khai giao dịch liên kết, chuyển giá tại VisioEdu. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn lập phụ lục giao dịch liên kết, hiểu đúng kỹ thuật kê khai, giúp các Kế toán doanh nghiệp tránh các rủi ro về Thuế. 

=> Tìm hiểu và đăng ký tham gia khóa học với ưu đãi lên đến 20% ngay tại đây: https://bit.ly/DangkyKhoaGDLK

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không? Thì câu trả lời cho câu hỏi này là thuế nhập khẩu không được khấu trừ mà chỉ có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

  Tìm hiểu ngay: Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th5 2024

  Thuế nhập khẩu là gì? Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không? Đây chắc hẳn là câu hỏi được…

  Đề thi CPA 2023 môn luật

  Đề thi CPA 2023 môn luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th5 2024

  Môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp là một trong những môn thi quan trọng trong kỳ…

  Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán

  Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th5 2024

  Đề thi môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao đóng vai trò quan trọng trong kỳ thi…

  Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

  Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  17 Th5 2024

  Kỳ thi CPA năm nay đang đến gần và môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao…

  Bài cùng tác giả

  Khóa học Ôn thi chứng chỉ CPA 2023 chuyên sâu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th4 2023

  CPA là chứng chỉ uy tín và được nhiều kế toán quan tâm bởi lợi ích mà nó mang lại….

  Có nên thi chứng chỉ đại lý thuế không

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  08 Th1 2024

  Để nâng cao năng lực, khẳng định bản thân và đáp ứng tốt nhu cầu công việc cho kế toán….

  Đào tạo kế toán Inhouse là gì? Tiêu chí lựa chọn đơn vị đào tạo kế toán Inhouse hiệu quả, tối ưu chi phí?

  Đào tạo kế toán Inhouse là gì? Tiêu chí lựa chọn đơn vị đào tạo kế toán Inhouse hiệu quả, tối ưu chi phí?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th10 2023

  Đào tạo kế toán Inhouse dần trở thành phương thức đào tạo đang được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn….

  Kế toán khó khăn khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trường hợp phân bổ

  Doanh nghiệp “than phiền” với quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hàng xuất khẩu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th11 2022

  Trong quá trình phát triển xã hội, các chính sách về thuế, kế toán đã thay đổi rất nhiều để…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành