Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao

Đề thi môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao đóng vai trò quan trọng trong kỳ thi CPA. Nó sẽ đánh giá năng lực chuyên môn của thí sinh về lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo chất lượng thông tin tài chính. Để làm tốt bài thi này trong kỳ thi sắp tới, hãy tham khảo ngay đề thi CPA 2023 môn kiểm toán ngay dưới đây.

Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán

I. ĐỀ THI CPA 2023 MÔN KIỂM TOÁN (Đề chẵn)

Câu 1 (2,0 điểm):

Giả sử bạn phụ trách cuộc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022 của Công ty TNHH Bình Minh. Đây là một công ty sản xuất có quy mô lớn. Vào ngày 25/2/2023, giấy làm việc do trợ lý kiểm toán Binh thực hiện cung cấp một số thông tin như sau:

 1. Bình đã chứng kiến cuộc kiểm kê vào 31/12/2022 của Công ty khách hàng. Kết quả quan sát cho thấy: Công ty đã thực hiện theo đúng hướng dẫn kiểm kê. Bình đã lựa chọn một số mục hàng tồn kho và kiểm tra lại theo Bảng tổng hợp hàng tồn kho. Kết quả cho thấy, những khoản mục hàng tồn kho được liệt kê đều đúng. Kiểm tra chi tiết về “Tính đúng kỳ” được Bình thực hiện và đưa ra xử lý đúng. Binh kết luận hàng tồn kho được trình bày trung thực, khách quan trên các khía cạnh trọng yếu.
 2. Bình lựa chọn khoảng 20 hóa đơn để kiểm tra xem hoạt động kiểm soát yêu cầu (thủ tục kiểm soát về giả: nhân viên bán hàng kiểm tra, đối chiếu giả mặt hàng bản trên bảng giá được phê chuẩn và ghi vào hóa đơn bản. Sau khi kiểm tra, nhân viên bản phải tích vào ô “đã kiểm tra giá” trên hóa đơn). Bình phát hiện 3 trường hợp nhân viên bán hàng không tích vào ô “đã kiểm tra giả” trên hóa đơn. Giám đốc bán hàng giải thích nhân viên bán hàng thường kiểm tra giá nhưng đôi khi quên không tích vào ô đó. Giá trên các hóa đơn đều thống nhất với bảng giá đã được phê chuẩn. Bình kết luận rằng hoạt động kiểm soát về giá bản đang hoạt động hiệu lực.
 3. Phân tích chi phí quảng cáo cho thấy, chi phí này được đánh giá trọng yếu mặc dù chi chiếm 50% so với tổng chi phí quảng cáo của năm trước. Bình lựa chọn một số lượng lớn các nghiệp vụ quảng cáo ghi trên sổ chi tiết chi phí bán hàng và kiểm tra ngược lại với trình tự kế toán tới các chứng từ có liên quan (hợp đồng quảng cáo, hóa đơn giá trị gia tăng của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo) và không phát hiện thấy bất cứ sai sót nào trong ghi nhận nghiệp vụ. Bình kết luận, chi phí quảng cáo được ghi nhận trên sổ là có cơ sở chắc chắn.
 4. Trong một phần công việc kiểm tra khoản phải trả người bán, Bình thực hiện tìm kiếm những khoản phải trả người bán chưa được ghi sổ. Kiểm toán viên này đã lựa chọn khoảng 20 khoản thanh toán được thực hiện sau ngày 31/12/2022 và phát hiện 3 trường hợp thanh toán có liên quan tới dịch vụ được cung cấp trong tháng 12/2022 nhưng chưa được phản ánh. Tuy nhiên, tổng số tiền của 3 hóa đơn thanh toán trên được xác định không trọng yếu. Vì vậy, Binh kết luận không cần thiết phải thực hiện bút toán điều chỉnh đối với những khoản phải trả người bán chưa được ghi sổ đã phát hiện trên.

Yêu cầu: Với mỗi trường hợp nêu trên, anh/chị có cho rằng những bằng chứng được nêu ra là đầy đủ bằng chứng thuyết phục cho mỗi kết luận của Bình? Giải thích tại sao?

Câu 2 (2,0 điểm):

Xem xét một khách hàng kiểm toán là doanh nghiệp sản xuất thuyền câu (FB). Công ty khách hàng bán sản phẩm ra thị trường nội địa. Sản phẩm được bán cho những nhà phân phối và sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho những nhà phân phối, thưởng thanh toán cho nhà sản xuất trong phạm vi 2 tuần sau khi chuyển giao hàng. Lợi nhuận của công ty tăng trong những năm qua. Để thực hiện thủ tục phân tích cơ bản, một kiểm toán viên đã thu thập những thông tin sau đây phục vụ cho kiểm toán báo cáo tài chính của FB (năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022, số liệu 2022 chưa được kiểm toán, số liệu các năm còn lại đã được kiểm toán) và công ty MK là đối thủ cạnh tranh chính trong cùng ngành:

Chỉ tiêu 2022 2021 2020 2019 2018 MK-2022
Phải thu khách hàng (tỷ đồng) 6,8 3,3 2,3 1,8 1,7 4,2
Hàng tồn kho (tỷ đồng) 16,0 10,0 7,2 5,5 5,1 13,9
Phải trả người bán (tỷ đồng) 3,1 2,6 1,9 1,5 1,4 3,2
Doanh thu (tỷ đồng) 84,7 77,9 56,8 43,6 39,8 110,3
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) 19 17 18 17 18 21
Thời gian quay vòng phải thu (ngày) 29 16 15 16 16 14
Thời gian quay vòng HTK (ngày) 69 47 46 46 47 46

Chi tiêu Phải thu khách hàng (tỷ đồng) Hàng tồn kho (tỷ đồng)

Yêu cầu:

 1. Giả sử anh/chị là kiểm toán viên được giao kiểm toán những khoản mục liên quan trọng chu trình. Anh/Chị đã thực hiện đánh giá hoạt động của khách hàng bằng cách so sánh với đối thủ hoạt động cùng ngành. Dựa trên kỳ vọng thiết lập, anh/chị hãy nhận diện những rủi ro tiềm tàng và giải thích cơsở của việc nhận diện?
 2. Anh/Chị hãy đưa ra những trường hợp khác nhau có thể giải thích cho những kết quả không như kỳ vọng?
 3. Theo anh/chị, kiểm toán viên nên thực hiện phỏng vấn và thực hiện những thủ tục kiểm toán tiếp theo như thế nào để xác định tính đúng đắn của dữ liệu khách hàng?
 4. Theo anh/chị kiểm toán viên sẽ áp dụng thải độ hoài nghi nghề nghiệp khi thực hiện những thủ tục phân tích ban đầu như thế nào trong trường hợp này?

Câu 3 (2 điểm):

Bạn là kiểm toán viên của Công ty kiểm toán A&B, đồng thời là trưởng nhóm kiểm toán của Công ty M&N cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sau khi kiểm toán giữa kỳ, bạn đang xem xét lại chu trình tinh lương của Công ty M&N để chuẩn bị các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Công ty M&N sản xuất bóng đèn và quy trình sản xuất chủ yếu được tự động hóa. Chi phí nhân công bao gồm chi phí tiền lương cho 120 nhân viên giám sát máy móc và khoảng 60 nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý. Hệ thống trả lương hoạt động như sau:

Lực lượng lao động tại nhà máy

 • Công ty hoạt động mỗi ngày 3 ca, nhân viên làm việc 8 giờ/ngày. Nhân viên quẹt thẻ khi ra vào nhà máy để ghi nhận giờ vào và ra. Thẻ này xác định mã nhân viên và tự động liên kết với Bảng chấm công của phần mềm tinh lương. Quá trình quẹt thẻ không có sự giám sát chi mà tin tưởng vào sự tự giác của nhân viên.

Hàng tuần, Bộ phận tính lương sẽ kết xuất các Bảng tính lương cho nhân viên từ phần mềm tính lương. Tiền lương được tính trên Bảng tính lương dựa vào số giờ làm việc theo Bảng chấm công và đơn giá tiền lương theo giờ được ấn định, sau đó được khấu trừ thuế và các khoản liên quan. Do tin tưởng vào phần mềm tính lương, các Bảng tính lương không được kiểm tra lại. Khi có thay đổi về đơn giá tiền lương theo giờ, Bộ phận nhân sự sẽ thông báo bằng lời cho Bộ phận tính lương cập nhật lại đơn giá tiền lương mới.

 • Tiền lương sẽ được trả bằng tiền mặt vào thứ Sáu hàng tuần. Bộ phận tính lương chuẩn bị sẵn các phong bì tiền lương và trao tận tay cho nhân viên. Nhân viên làm ca sáng và chiều nhận lương trực tiếp từ Bộ phận tính lương khi xuất trình giấy tờ tùy thân. Tiền lương của nhân viên ca đêm được đưa cho người Giám sát nhà máy để phân phát. Nếu nhân viên ca đêm vắng mặt, người Giám sát nhà máy sẽ giữ hộ và trả lại cho Bộ phận tính lương vào thứ Hai,

Nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý

 • Nhân viên bán hàng và quản lý được trả lương hàng tháng bằng hình thức chuyển khoản. Trong năm, có nhiều biến động nhân sự đối với đội ngũ bán hàng.
 • Có 5 nhân viên bán hàng mới vào làm từ tháng 9, tuy nhiên, do nhân viên phụ trách của Bộ phận nhân sự đang nghỉ phép nên họ chậm thông báo cho Bộ phận tính lương, dẫn đến việc trả lương không chính xác.

Yêu cầu:

 1. Xác định và giải thích bốn (04) yếu kém trong quy trình tính toán và chi trả tiền lương của Công ty M&N, và đưa ra các kiến nghị chính sửa phù hợp cho từng yếu kém này. (1 điểm)
 2. Trình bày bốn (04) thử nghiệm cơ bản mà kiểm toán viên nên thực hiện để thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đảm bảo “tính chính xác” và “đầy đủ” của chi phí tiền lương của Công ty M&N.

Câu 4 (2 điểm):

Tháng 3/2023, khi kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần DZZ sản xuất thuốc nhuộm, Kiểm toán viên Chi thu được thông tin: hệ thống xử lý nước thải của DZZ đã không hoạt động liên tục từ tháng 11/2022 dẫn đến ô nhiễm môi trường khu vực dân cư xung quanh. Lo ngại về sự vi phạm pháp luật về môi trường của DZZ, Chỉ định báo cáo Hội đồng quản trị của DZZ và cơ quan chức năng nhà nước. Chỉ trao đổi với Tổng Giám đốc của DZZ về phát hiện và ý định của mình, nhưng Tổng Giám đốc DZZ đoan chắc với Chỉ rằng sự cố không hoạt động của hệ thống xử lý nước thải là thời điểm, và sẽ khắc phục ngay để vận hành hệ thống này mọi lúc. Tổng Giám đốc DZZ cũng nhấn mạnh mong muốn Chỉ có quan điểm tích cực để đồng hành lâu dài cùng DZZ. Chi đã bị thuyết phục, không thực hiện thêm các thủ tục xác minh cũng như không yêu cầu

Tổng Giám đốc ký cam kết khắc phục ngay. Chi đã phát hành Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần mà không có đoạn lưu ý người đọc về sự vi phạm pháp luật môi trường. Năm tháng sau khi Báo cáo kiểm toán được phát hành, DZZ bị công an môi trường ra quyết định xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm pháp luật về môi trường.

Yêu cầu:

 1. Xác định liệu Kiểm toán viên Chi có vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp nào hay không trong tình huống trên?
 2. Thủ tục kiểm toán cần được kiểm toán viên Chi thực hiện trong tình huống trên. 3. Kiểm toán viên Chi có phải chịu nghĩa vụ pháp lý trong tình huống trên hay không?
 3. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với hành vi không tuân thủ pháp luật của đơn vị được kiểm toán như thế nào?

Câu 5 (2 điểm):

Khi kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2022 cho công ty Bình Minh, công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm. KTV có được một số thông tin sau: Đơn vị tính 1.000 đồng.

 1. Một nghiệp vụ bản hàng ngày 29/12/2022 cho công ty Z, có Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, khách hàng chưa thanh toán (công ty bán hàng theo phương thức giao hàng tại kho của bên bán, tình và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhưng chưa thấy ghi chép trên sổ kế toán năm 2022, Theo số liệu trên các chứng từ thì: giá vốn hàng bán là 260.000, giá bán 350.000, thuế giá trị gia tăng 10%, tổng số tiền thanh toán là 385.000. Đến ngày02/1/2023 công ty mới ghi nhận nghiệp vụ bản hàng ngày.
 1. Khi quan sát kiểm kê, KTV phát hiện một lô hàng hoá tồn kho đã khá lâu, bị hư hỏng và chưa bán được, trị giá gốc là 55.000; giá có thể thanh lý 5.000. Doanh nghiệp không trích lập dự phòng cho lô hàng này.

Yêu cầu:

 1. Dựa vào thông tin 1, 2, hãy:
 2. Phân tích từng trường hợp để chỉ rõ sai phạm trong hạch toán của công ty và nói rõ sai phạm đó liên quan đến CSDL nào?
 3. Sai phạm ảnh hưởng đến những thông tin nào trên BCTC và mức độ ảnh hưởng?
 4. Giả thiết sai phạm là trọng yếu, nêu kiến nghị điều chỉnh.
 5. Hãy cho biết, KTV đã áp dụng các thủ tục kiểm toán nào để phát hiện các sai sót trong thông tin 1? (Được biết: Thuế suất thuế TNDN 20%).

II. ĐỀ THI CPA 2023 MÔN KIỂM TOÁN (Đề lẻ)

Câu 1 (2,0 điểm):

Sự thận trọng nghề nghiệp là yêu cầu quan trọng đối với mỗi kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng. Do đó, trong bất cứ tình huống nào kiểm toán viên cần xem xét một cách thận trọng với mỗi tình huống dẫn tới báo cáo tài chính có thể bị trình bày sai lệch trọng yếu. Dưới đây là thông tin kiểm toán viên đã thu thập được về 4 tình huống độc lập liên quan tới 04 công ty khách hàng (AH, BH, CH, và DH) khác nhau trong năm kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc vào 31/12/2022. Những thông tin như vậy có khả năng ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty khách hàng trong năm tài chính được thuê kiểm toán.

 1. Công ty khách hàng All đang hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh trên thị trưởng. Mặc dù AH có doanh thu tương tự như các đối thủ cạnh tranh nhưng Al có thu nhập thuận cao hơn. Hội đồng quản trị của AH góp phần cải thiện khả năng sinh lời của công ty cao hơn thông qua quản trị chi phi tốt hơn.
 2. Phân tích báo cáo tài chính và thông tin liên quan khác của công ty khách hàng BH cho thấy công ty không có khả năng sinh lời như các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. BH có những sản phẩm tốt hơn so với những công ty khác. Thông tin bổ sung thu thập được cho thấy có một khiếm khuyết kiểm soát nội bộ đối với quy trình thanh toán của Bll tạo điều kiện cho nhà quản lý có thể lạm dụng.
 3. Công ty khách hàng CH là một công ty đại chúng với quy mô nhỏ, có doanh thu hàng năm vào khoảng 300.000.000.000 VND, vừa bổ nhiệm ông Hoành làm giám đốc tài chính mới. Ông có quan điểm quản lý theo cách tập trung quyền lực vào vị trí quản lý của mình. Thông tin thu thập được cho thấy ông làm cho nhân viên luôn lo lắng và không đáng tin dù ông không có chứng chỉ kế toán hành nghề, kiểm toán viên hành nghề hay một chứng chỉ nào tương tự, và có ít kinh nghiệm về kế toán. CH không thể cải thiện khả năng sinh lời trong thời gian 1 năm ông làm việc. 4. Công ty khách hàng DH đang gặp phải một số khó khăn về tài chính. Thực tế công ty đang phải đối mặt với một số rủi ro không thanh toán những khoản nợ phải trả theo đúng thỏa thuận. Tuy

nhiên, DH đã cải thiện được tỷ suất thanh toán hiện thời và một số tỷ suất khác. Thông tin cho

thấy DH đã thực hiện những khoản thanh toán với số tiền lớn và không bình thường cho những khoản nợ ngắn hạn. Cùng lúc đó, DH đã áp dụng mức chiết khấu bán hàng cao nếu khách hàng của DH thanh toán trước khi kết thúc năm tài chính.

Yêu cầu:

Trong mỗi tình huống anh chị hãy cho biết:

 1. Với mỗi tình huống nêu trên, một kiểm toán viên độc lập có thể hiểu và đưa ra nhận định ban đầu những thông tin đã cho phù hợp hoặc mâu thuẫn như thế nào?
 2. Với một sự thận trọng nghề nghiệp thích đáng, một kiểm toán viên sẽ xác định những khả năng có thể dẫn tới sai sót trong mỗi trường hợp như thế nào khi lập kế hoạch kiểm toán?

Câu 2 (2,0 điểm):

Giả sử anh chị đang kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty FiBa. Đây là một doanh nghiệp sản xuất thuyền câu. FiBa bán sản phẩm ra thị trường nội địa. Sản phẩm được bán cho những nhà phân phối và sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho nhà phân phối, thưởng thanh toán cho nhà sản xuất trong phạm vi 2 tuần sau khi chuyển giao hàng. Lợi nhuận của công ty tăng trong những năm qua. Dựa trên thông tin thu thập, anh/chị cũng hy vọng xu hướng này của FiBa tiếp tục tiếp diễn; tỷ suất lãi gộp và số vòng quay của hàng tồn kho giữ ổn định so với những năm trước, và tương tự như đối thủ cạnh tranh. Anh/Chị thu thập được những thông tin sau đây cho kiểm toán báo cáo tài chính, năm tài chính kết thúc vào 31/12/ 2022 của FiBa (số liệu 2022 chưa được kiểm toán, số liệu các năm còn lại đã được kiểm toán) và Công ty Minh Khang (MK) là đối thủ cạnh tranh mang chính trong cùng ngành:

Chỉ tiêu 2022 2021 2020 2019 2018 MK-2022
Hàng tồn kho (tỷ đồng) 16,0 10,0 7,2 5,5 5,1 13,9
Doanh thu (tỷ đồng) 84,7 77,9 56,8 43,6 39,8 110,3
Giá vốn bán hàng (tỷ đồng) 65,9 64,7 46,6 36,2 32,6 92,0

Yêu cầu:

 1. Anh Chị hãy áp dụng thủ tục phân tích dựa vào những dữ liệu đã cho nhằm xác định những biến động không như kỳ vọng?
 2. Anh Chị hãy nêu những nguyên nhân có thể để giải giải thích cho kết quả không như kỳ vọng đã xác định?
 3. Theo anh/chị, kiểm toán viên sẽ thực hiện phỏng vấn và thực hiện những thủ tục kiểm toán tiếp theo như thế nào để xác định tính chính xác của dữ liệu của FiBa?

Câu 3: (2 điểm)

Bạn là kiểm toán viên của Công ty kiểm toán E&F, đồng thời là trưởng nhóm kiểm toán của Công ty K&L cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công ty K&L vận hành chuỗi khách sạn trên khắp cả nước với hơn 300 nhân viên. Sau khi tìm hiểu và trình kiểm soát nội bộ, bạn đang xem xét lại chu trình tính lương của Công ty K&L để thiết kế các thủ tục kiểm toán cuối kỳ. Hệ thống trả lương của Công ty K&L như sau:

Nhân viên làm việc theo số giờ tiêu chuẩn quy định trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi khách sạn đông khách, ban quản lý có thể yêu cầu nhân viên tăng ca. Khoan tiểu làm thêm này có thể được trả hàng tháng hoặc được quy đổi thành ngày nghỉ.

Hàng tuần, các nhân viên tự diễn số giờ làm thêm và số ngày nghỉ vào Bảng chấm công làm thêm giờ, sau đó gửi thông tin này đến Bộ phận tính lương. Nhân viên tỉnh lương sẽ nhập liệu số giờ làm thêm lên hệ thống. Sau đó bảng tính lương làm thêm giờ sẽ được phần mềm tính lương thực hiện tự động. Chi tiết tiền lương bao gồm tổng hương, lương thực lãnh và các khoản khấu trừ có liên quan. Các Bảng tính lương làm thêm giờ thưởng không được kiểm tra lại.

Tiền lương mỗi năm được xem xét tăng lên để bù đắp lạm phát. Nhân viên tính lương sẽ tự cập nhật tỷ lệ tăng lương này lên Danh sách nhân viên trong hệ thống tính lương. Do tin tưởng nhân viên tính lương, việc cập nhật này không cần xét duyệt bằng văn bản.

Hàng tháng, tiền lương nhân viên theo hợp đồng và tiền lương tăng ca tháng trước được chuyển khoản ngân hàng. Nếu nhân viên lựa chọn trả lương tăng ca thì phải có sự xét duyệt của Trưởng

bộ phận. Thay vào đó, nếu nhân viên chọn quy doi sang nghi ngày thì Nhân viên tinh lương sẽ tự ghi nhận số ngày nghỉ trên hệ thống. Thỉnh thoảng, nhân viên này sẽ đối chiếu số liệu lại số ngày nghỉ với Bảng chấm công làm thêm giờ. Tuy nhiên, do bận rộn, nhân viên này thường không kiểm tra lại.

Quy trình thanh toán lương được liên kết với hệ thống ngân hàng. Danh sách thanh toán được tự động thực hiện theo Danh sách nhân viên đã uỷ quyền, Giám đốc tài chính thường xem xét lại số tổng theo danh sách chuyển khoản và số tổng tiền phải trả theo Bảng tính lương. Nếu có vấn đề phát sinh, Giám đốc tài chính có thể thay đổi thông tin chuyển khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉnh sửa lại bằng cách thủ công.

Yêu cầu:

 1. Xác định và giải thích bốn (04) yếu kém trong quy trình tính toán và chi trả tiền lương của Công ty K&L, và đưa ra các kiến nghị chỉnh sửa phù hợp cho từng yếu kém này. (1 điểm)
 2. Trình bày bốn (04) thử nghiệm cơ bản mà kiểm toán viên nên thực hiện để thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của chi phí tiền lương của Công ty K&L.

Câu 4 (2 điểm):

Tháng 3/2023, khi kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần DZZ sản xuất thuốc trừ sâu, Kiểm toán viên Châu thu được thông tin: hệ thống đồ bảo hộ lao động của công nhân DZZ đã cũ và quá hạn sử dụng từ năm trước dẫn đến rủi ro về sức khỏe công nhân. Lo ngại về sự vi phạm pháp luật về lao động của DZZ, Châu định báo cáo Hội đồng quản trị của DZZ. Châu trao đối với Tổng Giám đốc của DZZ về phát hiện và ý định của mình, nhưng Tổng Giám đốc DZZ đoan chắc với Châu rằng vấn đề đồ bảo hộ là sơ ý, và sẽ khắc phục ngay để trang bị hệ thống bảo hộ mới đạt chuẩn cho người lao động. Tổng Giám đốc DZZ cũng nhấn mạnh mong muốn Châu có quan điểm tích cực để đồng hành lâu dài cùng DZZ Châu đã bị thuyết phục, không thực hiện thêm các thủ tục xác minh cũng như không yêu cầu Tổng Giám đốc ký cam kết khắc phục ngay. Châu đã phát hành Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần mà không có đoạn lưu ý người đọc về sự vi phạm pháp luật lao động, Tám tháng sau khi Báo cáo kiểm toán được phát hành, một số công nhân DZZ bị choáng trong nhà xưởng do mặt nạ bảo hộ quá cũ. Chính quyền sở tại ra quyết

Yêu cầu:

 1. Xác định liệu Kiểm toán viên Châu có vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp nào hay không trong tình huống trên.
 2. Thủ tục kiểm toán cần được Kiểm toán viên Châu thực hiện trong tình huống trên.
 3. Kiểm toán viên Châu có phải chịu nghĩa vụ pháp lý trong tình huống trên hay không?
 4. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với hành vi không tuân thủ pháp luật của đơn vị được kiểm toán như thế nào?

Câu 5 (2 điểm):

Khi kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2022 cho công ty Binh An công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Nhóm kiểm toán bắt đầu thực hiện cuộc kiểm toán từ ngày 20/1/2023 đến 25/1/2023, kiểm toán viên có được một số thông tin sau:

 1. Ngày 10/1/2023, tại một kho chứa nguyên liệu phục vụ sản xuất của công ty xảy ra một vụ hỏa hoạn gây tổn thất lớn đến tài sản của công ty.
 2. Một lô hàng của công ty do kém phẩm chất đang bị giảm giá. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá HTK đối với lỗ hàng có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc trên một sản phẩm. Giá trị dự phòng giảm giá HTK Công ty đã trích lập là 600.000.000 đồng. Lô hàng này sau đó được bản ngày 20/1/2023 với giá thấp hơn giá gốc 400.000.000 đồng.

Qua tìm hiểu thông tin trên BCTC, kiểm toán viên nhận thấy Công ty Bình An không phản ảnh các thông tin trên BCTC.

Yêu cầu:

 1. Cho biết tình huống trên thuộc loại sự kiện gì?
 2. Trình bày các thủ tục kiểm toán cần thực hiện đối với các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán
 3. Hãy cho biết với từng trường hợp trên, sai sót ảnh hưởng đến thông tin trên BCTC.
 4. Giả định thông tin trên là trọng yếu, thông tin 2 đơn vị đã thực hiện theo khuyến nghị của KTV. Thông tin 1 đơn vị không thực hiện theo khuyến nghị của KTV, KTV có thể đưa ra ý kiến kiểm toán nào?

Trên đây là đề thi CPA 2023 môn kiểm toán, giúp bạn ôn thi hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi chứng chỉ CPA tại Việt Nam sắp tới.

Ngoài đề thi CPA 2023 môn kiểm toán, bạn có thể tham khảo đề thi CPA 2023 các môn thi khác sau đây:

Đề thi CPA môn Tài chính 2023

Đề thi CPA 2023 môn Luật

Đề thi CPA 2023 môn Thuế

Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

Để vượt qua kỳ thi CPA, kế toán phải đạt 38 điểm trở lên cho 6 môn thi (trừ môn Ngoại ngữ) và mỗi môn thi không dưới 5 điểm. Vì vậy, kế toán hãy lên kế hoạch học tập thật khoa học, phân bổ thời gian hợp lý để ôn luyện hiệu quả đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán

Khóa học ôn thi CPA tại VisioEdu được thiết kế để giúp các học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết. Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập chuyên nghiệp, chất lượng, tối đa mọi lợi ích cho học viên. Đội ngũ giảng viên VisioEdu có kinh nghiệm dày dặn và nhiệt huyết và đều sở hữu chứng chỉ CPA.

Tham gia ngay khóa học tại VisioEdu để sở hữu lộ trình ôn luyện 7 môn thi CPA hiệu quả cao và tự tin chạm vào chứng chỉ CPA danh giá.

Đăng ký khóa học ngay tại đây để nhận ưu đãi lên đến 20%: https://bit.ly/VisioEdu_DangkyOnthiCPA

Nếu bạn vẫn cần thêm bất cứ thông tin gì, đừng ngần ngại, hãy liên lạc với VisioEdu qua hotline: 0932.55.1661 – 0973.55.1661 để được giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí.

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không

  Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th6 2024

  Thuế nhập khẩu là gì? Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không? Đây chắc hẳn là câu hỏi được…

  Phân loại hợp đồng lao động

  Phân loại hợp đồng lao động

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th6 2024

  Hiện nay có mấy loại hợp đồng lao động là vấn đề được rất nhiều người lao động (NLĐ) cũng…

  hợp đồng lao động vô hiệu

  2 trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu và cách xử lý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  10 Th6 2024

  Hợp đồng lao động là thỏa thuận thường xuyên được diễn ra giữa người sử dụng lao động và người…

  Đề thi CPA 2023 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

  Đề thi CPA 2023 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  06 Th6 2024

  Kỳ thi Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên độc lập (CPA) năm 2023 đã kết thúc, tuy nhiên đề…

  Bài cùng tác giả
  hợp đồng lao động vô hiệu

  2 trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu và cách xử lý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  10 Th6 2024

  Hợp đồng lao động là thỏa thuận thường xuyên được diễn ra giữa người sử dụng lao động và người…

  VisioEdu - Phân biệt hóa đơn điều chỉnh sai sót và hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, doanh thu công trình, chiết khấu

  Phân biệt hóa đơn điều chỉnh sai sót và hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, doanh thu công trình, chiết khấu

  Giảng viên: Tác giả: admin
  03 Th10 2022

  Cụm từ “Hóa đơn điều chỉnh” hiện nay đang được sử dụng rất nhiều trong quy trình lập hóa đơn….

  Ôn thi đại lý Thuế

  Ôn thi Đại lý Thuế – Đỗ chứng chỉ ngay lần thi đầu tiên

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  13 Th11 2023

  Làm thế nào để sở hữu chứng chỉ hành nghề Thuế danh giá để phát triển sự nghiệp Kế toán…

  Đào tạo Inhouse kế toán tại Fecon

  VisioEdu trực tiếp đào tạo Inhouse kế toán cho tập đoàn FECON

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  01 Th11 2023

  Đào tạo inhouse kế toán luôn là công tác được hầu hết doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt đối với…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành