Mức xử phạt khi trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi ngành nghề kinh doanh còn chưa đa dạng, những tổ chức cá nhân kinh doanh ở miền núi hoặc trong một số ngành nghề được khuyến khích đầu tư là đối tượng được ưu đãi về thuế. Còn hiện tại, khi các thành phần kinh tế đã đa dạng hơn. Khi mà chúng ta đang trên con đường mở cửa hội nhập cùng với nền kinh tế thế giới. Ngoài đối tượng được miễn thuế, giảm thuế liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, các đối tượng đặc thù. Hiện nay có thêm một đối tượng mới đang được ưu ái về thuế đó là nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Mức xử phạt khi trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích

Việc trích lập dự phòng và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được quy định mới nhất tại thông tư 67/2022/TT-BTC vừa ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2022. Cùng VisioEdu tìm hiểu về mức trích lập và chế tài khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích ở bài viết này nhé!

1. Mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không vượt quá 10% thu nhập tính thuế. Tức là doanh nghiệp phải có lãi thì mới được trích lập Quỹ này, hãy tập trung vào nuôi sống bản thân rồi sau đó đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

VisioEdu xin được trích dẫn quy định tại Điều 9 Nghị định 95/2014/NĐ-CP như sau:

“a) Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

b) Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.”

Khoản trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được xác định theo từng kỳ tính thuế. Và khoản trích lập này doanh nghiệp sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

2. Nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tiếp theo, VisioEdu sẽ chia sẻ cho bạn nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. 

Khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cần đảm bảo Nguyên tắc sau: 

 • Tuân thủ nguyên tắc trích trước thì sử dụng trước; 
 • Phải đầu tư quỹ đúng mục đích; 
 • Chứng minh hoạt động minh bạch rõ ràng bằng hóa đơn, chứng từ.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo pháp luật quy định.

Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đối với các khoản chi từ Quỹ không có hóa đơn, chứng từ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.  

Trong năm, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ vượt quá số tiền hiện có tại Quỹ thì được trích trước Quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu.

3. Chế tài khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích và khi sử dụng không hết

Tiếp theo, VisioEdu sẽ giúp bạn nắm rõ chế tài khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ không đúng mục đích. 

3.1 Chế tài khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sai mục đích

 • Buộc phải nộp thuế: Khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế. Số thuế phải nộp tính trên khoản thu nhập mà doanh nghiệp đã trích quỹ và sử dụng không đúng mục đích.
 • Chịu khoản phạt trậm nộp 0,03%/ngày: Tiền lãi phát sinh từ số thuế chậm nộp sẽ chịu lãi suất 0,03%/ngày. Thời gian tính lãi được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày trích Quỹ đến ngày liền kề trước ngày số thuế thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước. 

3.2 Chế tài khi doanh nghiệp sử dụng không hết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập Quỹ mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng. Đồng thời doanh nghiệp phải nộp lãi suất với khoản thu nhập trên. Mức lãi suất là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 02 năm. 

Trường hợp Quỹ trích lập trong thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất thì khi sử dụng không đúng mục đích hay sử dụng không hết  thì số thuế thu hồi được xác định theo mức thuế ưu đãi tại thời điểm trích lập.

VisioEdu xin được liệt kê số Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã sử dụng hợp lệ theo quy định của pháp luật bao gồm: 

 • Số tiền Quỹ chi đúng mục đích đã được quyết toán theo quy định; 
 • Số tiền đã tạm ứng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán để thực hiện các hoạt động của Quỹ; 
 • Các khoản điều chuyển từ Quỹ của tổng công ty với doanh nghiệp thành viên, của công ty mẹ với công ty con hoặc ngược lại; 
 • Khoản tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các Bộ chủ quản, tỉnh, thành phố (nếu có) theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số Quỹ sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70%. Đồng thời tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

4. Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tiếp theo, VisioEdu sẽ chia sẻ về quy định quản lý tài sản hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

4.1 Doanh nghiệp phải lập hồ sơ tài sản cố định được hình thành từ nguồn Quỹ để theo dõi quản lý theo quy định pháp luật. Đồng thời không được tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp sau:

  • Tài sản cố định hình thành để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
  • Mua máy móc, thiết bị có kèm theo các đối tượng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 7 Luật Chuyển giao công nghệ để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
  • Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 02 năm (năm 2022 và năm 2023) theo nội dung nêu tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

4.2 Các tài sản cố định đã được đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nếu doanh nghiệp có thực hiện sửa chữa, nâng cấp thì tiếp tục sử dụng nguồn Quỹ của doanh nghiệp để chi trả.

4.3 Trường hợp tài sản cố định đã được hình thành từ nguồn Quỹ chưa hết hao mòn, nếu chuyển giao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì:

 • Giá trị còn lại của tài sản cố định tính vào thu nhập khác
 • Được trích khấu hao tài sản đó và tính vào chi phí được trừ.

4.4 Trường hợp tài sản cố định đã được hình thành từ nguồn Quỹ vừa dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tiếp tục theo dõi quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và không phải tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ.

4.5 Trường hợp tài sản cố định được hình thành từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, sau đó được chuyển giao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì giá trị của tài sản cố định tính vào thu nhập khác và giá trị của tài sản cố định đó được trích khấu hao, tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.6 Trường hợp tài sản cố định được mua từ nguồn Quỹ có thực hiện điều chuyển tài sản này, thì doanh nghiệp phải xác định giá trị còn lại để điều chỉnh tăng, giảm nguồn Quỹ khi điều chuyển tài sản.

4.7 Đối với tài sản cố định đang sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển sang dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, doanh nghiệp xác định giá trị còn lại của tài sản cố định để chi mua tài sản cố định từ nguồn Quỹ và theo dõi tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4.8 Các trường hợp thanh lý tài sản phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

4.9 Các tài sản khác, doanh nghiệp phải tổ chức quản lý theo dõi theo quy định, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

5. Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Tiếp theo, VisioEdu sẽ chia sẻ cho bạn về lập Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. 

Hàng năm, doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp các doanh nghiệp có sự điều chuyển nguồn giữa các Quỹ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 67 thì doanh nghiệp nhận điều chuyển phải báo cáo tình hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyển.

Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ được gửi đến cho các cơ quan theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về trích lập dự phòng và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Hy vọng với những chia sẻ này bạn có hướng sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp một cách hợp lý.

Có thể bạn cũng quan tâm:

>>> Khai sai Tờ khai thuế, nhiều hậu quả khó lường cho doanh nghiệp

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả

  Chuyện xưa kế toán

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th12 2022

  Chào các bạn đọc, chào những người đồng nghiệp kế toán thân mến! Công việc kế toán trên đe dưới…

  2 điểm đáng lưu ý về tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 91/2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  07 Th12 2022

  Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung là quy định về tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp với nhiều…

  Thuế suất Giá trị gia tăng (GTGT) khi xuất hóa đơn thu hộ, chi hộ

  Thuế suất Giá trị gia tăng khi xuất hóa đơn thu hộ, chi hộ

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  17 Th12 2022

  Hoạt động thu hộ, chi hộ là một trong những hình thức khá phổ biến trong kinh doanh hiện nay….

  Hai quy định quan trọng áp dụng cho khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

  Hai quy định quan trọng áp dụng cho khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  23 Th12 2022

  Hiện nay, các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phải tuân thủ và đảm bảo thực hiện…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành