Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

Lên Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp có lẽ  không còn xa lạ với kế toán. Nhưng Thông tư 80 ra đời và có hiệu lực cho kỳ Quyết toán thuế từ năm 2021 đến nay khiến kế toán còn khá nhiều lúng túng và sai phạm. So với quy định cũ tại Thông tư 156, Thông tư 80 cập nhật khá nhiều điểm mới, đặc biệt là sự thay đổi quan trọng trong mẫu tờ khai Quyết toán Thuế. Hàng loạt các chỉ tiêu mới được đưa ra để phù hợp với quy định hiện hành. 

Nhằm giúp kế toán vượt qua kỳ Quyết toán Thuế năm 2022 dễ dàng, ở bài viết này, VisioEdu sẽ giúp bạn Lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể hơn là cách lên các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai số 03/TNDN một cách chi tiết nhất. 

Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

* Phần thông tin chung trên mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN:

Đối với phần thông tin chung trên mẫu 03/TNDN gần như không có thay đổi gì. Nhưng VisioEdu vẫn chia sẻ với bạn một số lưu ý với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu [01]: Ghi rõ kỳ tính thuế năm (theo năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch), từ ngày đầu tiên của năm dương lịch/năm tài chính hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực (đối với hợp đồng) đến ngày kết thúc năm dương lịch/năm tài chính hoặc ngày chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 

-> Khi kê khai trên ứng dụng, người nộp thuế đánh dấu chọn loại kỳ tính thuế là một trong các kỳ tính thuế sau: định kỳ hoặc kỳ tính thuế đầu tiên hoặc kỳ tính thuế cuối cùng để được kê khai theo nội dung tại chỉ tiêu 01 nêu trên.

Chỉ tiêu [04]: Người nộp thuế chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất từ danh mục mã ngành cấp 2 

Chỉ tiêu [05]: Người nộp thuế kê khai tỷ lệ ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất đã chọn ở chỉ tiêu [04] 

* Phần thông tin chi tiết trên mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN: 

Với phần thông tin chi tiết trên mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN theo Thông tư 80 có khá nhiều thay đổi so với quy định cũ. VisioEdu sẽ giúp bạn tìm hiểu các chỉ tiêu mới trên mẫu 03/TNDN và hướng dẫn cách kê khai mẫu tờ khai thuế này nhé!

Chỉ tiêu [A1]: Người nộp thuế kê khai tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật về kế toán. Chỉ tiêu [A1] được lấy từ chỉ tiêu [22] trên Phụ lục 03-1A hoặc chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 03-1B hoặc chỉ tiêu [90] trên Phụ lục 03-1C.

Chỉ tiêu [B1]: Người nộp thuế kê khai toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của cơ sở kinh doanh. Chỉ tiêu này được xác định bằng tổng các Chỉ tiêu từ [B2] đến [B7]. 

Chỉ tiêu [B5]: VisioEdu lưu ý, với chỉ tiêu này, người nộp thuế kê khai toàn bộ số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế Thu nhập doanh nghiệp) cơ sở kinh doanh đã nộp ở nước ngoài đối với số thu nhập mà cơ sở nhận được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài trong kỳ tính thuế dựa trên các Biên lai và/hoặc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài và được lấy từ dòng “Tổng cộng” tại cột (4) trên Phụ lục 03-4/TNDN. 

Chỉ tiêu [B8]: Người nộp thuế kê khai toàn bộ các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận trước thuế đã được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức: [B8] = [B9] + [B10] + [B11] + [B12] 

Chỉ tiêu [B11]: Người nộp thuế kê khai chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chỉ tiêu [C2]: Người nộp thuế kê khai thu nhập miễn thuế theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chọn chi tiết loại thu nhập miễn thuế trong danh mục. Trường hợp người nộp thuế có nhiều loại thu nhập miễn thuế thì chọn loại theo thu nhập lớn nhất. 

Chỉ tiêu [C12]: Người nộp thuế kê khai riêng thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được miễn vào chỉ tiêu C12. Tương ứng với tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được miễn tại các chỉ tiêu mà VisioEdu nêu sau: Chỉ tiêu [12] = Chỉ tiêu [13] mẫu 03-3A/TNDN + Chỉ tiêu [13] mẫu 03-3B/TNDN + Chỉ tiêu [20] mẫu 03-3D/TNDN .

Chỉ tiêu [C13]: Người nộp thuế kê khai riêng thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm vào chỉ tiêu C12 tương ứng với tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm tại Chỉ tiêu [14] mẫu 03-3A/TNDN + Chỉ tiêu [14] mẫu 03-3B/TNDN + Chỉ tiêu [16] mẫu 03-3C + Chỉ tiêu [21] mẫu 03-3D 

Chỉ tiêu [C15]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được miễn, giảm theo Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp được miễn, giảm khác không theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tiêu [D1]: Người nộp thuế kê khai thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Chỉ tiêu này được xác định như sau: D1=B15=CT [12] mẫu 03-5/TNDN 

Chỉ tiêu [D2]: Người nộp thuế kê khai lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu [05] Phụ lục 03-2/TNDN 

Chỉ tiêu [D4]: Người nộp thuế kê khai số tiền trích lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ trong kỳ. Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu [05] trên Phụ lục 03-6/TNDN 

Chỉ tiêu [D6]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế được tính theo thuế suất không ưu đãi, chưa trừ số thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ. Chỉ tiêu này được xác định: D6=D5 x 20%. 

Chỉ tiêu [D7]: Với chỉ tiêu này, VisioEdu lưu ý, người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm do được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua. Chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu [12] phụ lục 03-3A/TNDN kê khai ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua. 

Chỉ tiêu [E]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong kỳ tính thuế, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai riêng. 

Chỉ tiêu [E1]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp kỳ này, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh khai riêng 

Chỉ tiêu [E2]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải nộp kỳ này, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai riêng. Chỉ tiêu E2 = E3+E4 

Chỉ tiêu [E3]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản  phải nộp kỳ này, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai riêng và số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ 

Chỉ tiêu [E4]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ được quyết toán trong kỳ tính thuế, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai riêng. 

Chỉ tiêu [E5]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp khác trong kỳ tính thuế trừ số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp đã kê khai ở chỉ tiêu E1, E2 (nếu có). Trường hợp người nộp thuế có xử lý tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thu hồi, tính lãi đối với số thuế thu hồi khi xử lý Quỹ phát triển Khoa học – Công nghệ thì Người nộp thuế kê khai trên chỉ tiêu này và kê khai chi tiết trên chỉ tiêu E6. 

Chỉ tiêu [E6]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp, lãi phải nộp từ xử lý Quỹ phát triển Khoa học – Công nghệ. Chỉ tiêu [E6] được tổng hợp từ chỉ tiêu [06] trên phụ lục 03-6/TNDN. 

Chỉ tiêu [G]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã tạm nộp trong năm, không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh kê khai riêng. 

Chỉ tiêu [G1]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thừa trong kỳ trước do người nộp thuế thực hiện tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán năm, chuyển sang bù trừ với số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp kỳ này. 

Chỉ tiêu [G2]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạm nộp theo quý trong năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán. Ví dụ: Người nộp thuế có kỳ tính thuế từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm là số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính đến hết ngày 31/3/2023. 

Chỉ tiêu [G3]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản  nộp thừa trong kỳ trước do người nộp thuế thực hiện tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán năm, chuyển sang bù trừ với số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp kỳ này. Chỉ tiêu này không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp các kỳ trước của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ được quyết toán trong kỳ này. 

Chỉ tiêu [G4]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản  đã tạm nộp theo quý trong năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán.

Để bạn dễ hiểu hơn, VisioEdu xin đưa ra 1 ví dụ sau: 

Người nộp thuế có kỳ tính thuế từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm là số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính đến hết ngày 31/3/2023. Chỉ tiêu này không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ được quyết toán trong kỳ này. 

Chỉ tiêu [G5]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ được quyết toán trong kỳ này. 

Chỉ tiêu [H1]: Người nộp thuế kê khai chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chỉ tiêu [H2]: Người nộp thuế kê khai chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Chỉ tiêu [H3]: Người nộp thuế kê khai chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ. 

Chỉ tiêu [I]: Người nộp thuế kê khai số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 

Chỉ tiêu [I1]: Người nộp thuế kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chỉ tiêu [I2]: Người nộp thuế kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của VisioEdu về lập tờ lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua kỳ Quyết toán Thuế năm nay. 

Ngoài ra, VisioEdu tổ chức khóa học Lập tờ khai Quyết toán Thuế chuẩn thông tư 80. Chỉ sau 6 buổi học, bạn hoàn toàn có thể:

 • Cập nhật nhanh chóng mọi thay đổi trên Tờ khai Quyết toán Thuế theo thông tư 80
 • Nắm vững phương pháp kê khai, cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế
 • Xử lý số liệu nhanh gọn, kê khai chính xác tất cả các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT, Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán Thu nhập cá nhân
 • Chủ động kiểm soát rủi ro và phòng tránh các sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế 
 • Cập nhật nhanh xu hướng thanh, kiểm tra của cơ quan thuế và các phương án phòng tránh tối ưu sai phạm cho doanh nghiệp.

👉 Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học và đăng ký tại: ​​https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Nhận diện đúng 4 rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th9 2023

  Doanh nghiệp thường gặp nhiều rủi ro Báo cáo Tài chính sau mỗi kỳ quyết toán thuế. Bởi việc lập…

  Ôn thi chứng chỉ CPA – Những điểm mới của Luật Đầu tư

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th9 2023

  Luật Đầu tư là môn học khá mởi mẻ với kế toán. Việc hiểu rõ và và cập nhật những…

  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th9 2023

  Rủi ro Báo cáo Tài chính là một vấn đề mà tất cả kế toán và chủ doanh nghiệp đều…

  Giải bài tập ôn thi CPA môn Tài chính: Giá trị thời gian của tiền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th9 2023

  Bài tập ôn thi CPA liên quan đến nội dung giá trị thời gian của tiền trong môn thi Tài…

  Bài cùng tác giả
  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc tại hai nơi

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc tại hai nơi

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  08 Th1 2023

  Đối với người lao động làm việc tại hai nơi, vấn đề Quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ…

  Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

  Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th1 2023

  Lên Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp có lẽ  không còn xa lạ với kế toán. Nhưng Thông tư 80…

  Chuẩn mực IFRS 16 và những điều kế toán cần biết

  Chuẩn mực IFRS 16 – Thay đổi toàn diện kế toán các hợp đồng thuê tài sản

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th12 2022

  Hiện nay, hoạt động thuê tài sản được nhiều doanh nghiệp áp dụng do doanh nghiệp vẫn có quyền sử…

  5 điều cần lưu ý trước khi tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán

  5 điều cần lưu ý trước khi tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán (APC)

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  16 Th8 2023

  Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC) là thước đo quan trọng mà bạn cần phải có nếu muốn bứt…

  Khóa Học Liên Quan

  Kê khai Giao dịch liên kết

  Giúp kế toán và doanh nghiệp xử lý nhanh gọn giao dịch liên kết, chuyển giá một cách hợp pháp. Nâng cao kỹ năng xây dựng hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.

  Đăng ký tư vấn

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành