Thay đổi quan trọng trong biểu mẫu tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80

Để làm rõ các nội dung thay đổi trong Thông tư 80/2021/TT-BTC, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 4384/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Theo đó, công văn này hướng dẫn khá cụ thể về sự điều chỉnh cũng như thay đổi trong các mẫu biểu về thuế mà Doanh nghiệp cần lưu ý.

Sau đây, VisioEdu sẽ giúp bạn điểm lại những thay đổi quan trọng trong 21 biểu mẫu của tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80.

Thay đổi quan trọng trong biểu mẫu tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80

1. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 02/TNDN

Mẫu 02/TNDN – Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

 • Mẫu biểu cũ: 02/TNDN (Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [9] địa chỉ nơi có bất động sản chuyển nhượng theo từng lần phát sinh.

2. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03/TNDN – Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

Mẫu 03/TNDN – Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí)

 • Mẫu biểu cũ: 03/TNDN (Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ:

Biểu mẫu kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp trong kỳ Quyết toán Thuế năm 2022 có khá nhiểu điểm mới so với biểu mẫu cũ, bao gồm các điểm mà VisioEdu liệt kê dưới đây:

 • Bỏ chỉ tiêu C7 do không còn mức thuế suất 22%;
 • Bỏ mục H, I, L, M về tính tiền chậm nộp.
 • Bổ sung chỉ tiêu B11 để kê khai chuyển chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước của doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP .
 • Bổ sung chỉ tiêu C13 để tách riêng số thuế được miễn và số thuế được giảm;
 • Sửa tên chỉ tiêu C14 cũ thành chỉ tiêu C15 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được miễn, giảm theo từng thời kỳ để kê khai số thuế được miễn, giảm theo từng thời kỳ (Nghị quyết của Quốc hội hỗ trợ từng giai đoạn).
 • Bổ sung mục D để kê khai tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (chuyển một số chỉ tiêu đã có từ Phụ lục 03-5 trước đây lên tờ khai và thêm chỉ tiêu kê khai ưu đãi đối với dự án nhà ở xã hội);
 • Bổ sung chỉ tiêu E3, E4, E6 để kê khai chi tiết số thuế phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất đống sản có thu tiền theo tiến độ và xử lý Quỹ khoa học công nghệ;
 • Bổ sung chỉ tiêu G1, G3 để kê khai số thuế đã nộp thừa kỳ tính thuế trước được chuyển tiếp sang nộp cho kỳ tính thuế này;
 • Bổ sung chỉ tiêu G5, H3 để kê khai riêng số thuế đã tạm nộp, số thuế còn phải nộp hoặc nộp thừa đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có thu tiền theo tiến độ trong các kỳ tính thuế trước và trong năm được quyết toán vào kỳ tính thuế này;
 • Bổ sung mục l để kê khai số thuế còn phải nộp của người nộp thuế theo quyết toán.
 • Sắp xếp và đánh lại số chỉ tiêu đảm bảo tính liên tục.

Đây cũng là biểu mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp có nhiều thay đổi và cập nhật nhất theo Thông tư 80.

Nếu bạn gặp khó khăn trong lập tờ khai Quyết toán thuế, hãy tham dự ngay khóa học tại VisioEdu để nắm vững cách kê khai Quyết toán thuế năm 2022 chuẩn thông tư 80 TẠI ĐÂY!

3. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-1A/TNDN

Mẫu 03-1A/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, trừ công ty an ninh, quốc phòng)

 • Mẫu biểu cũ: 03-1A/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bỏ chi tiêu “Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp” thuộc các khoản giảm trừ doanh thu để phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và đánh lại số chỉ tiêu đảm bảo tính liên tục.

4. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-1C/TNDN

Mẫu 03-1C/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

 • Mẫu biểu cũ: 03-1C/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Thay đổi kết cấu và chỉ tiêu để phù hợp với mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại Thông tư 334/2016/TT-BTC.

5. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-2/TNDN – Phụ lục chuyển lỗ

Đối với mẫu tờ khai Phụ lục chuyển lỗ cũng có những thay đổi quan trọng mà VisioEdu muốn bạn ghi nhớ như sau:

 • Mẫu biểu cũ: 03-2/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Tách riêng số liệu chuyển lỗ của hoạt động SXKD và chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng BĐS để làm căn cứ để tổng hợp lên tờ khai quyết toán.

6. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-3A/TNDN

Mẫu 03-3A/TNDN – Phụ lục thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Mẫu biểu cũ: 03-3A/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [02], [03], [09] và mục B để đáp ứng quy định kê khai riêng thu nhập ưu đãi của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại nơi có ưu đãi.

7. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-3B/TNDN 

Mẫu 03-3B/TNDN – Phụ lục thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)

 • Mẫu biểu cũ: 03-3B/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [02], [03], [09] và mục B để đáp ứng quy định kê khai riêng thu nhập ưu đãi của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại nơi có ưu đãi.

>>> Có thể bạn cũng quan tâm: Những điểm mới của mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80

8. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-3C/TNDN

Mẫu 03-3C/TNDN – Phụ lục thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ

 • Mẫu biểu cũ: 03-3C/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [02], [03], [09], các chỉ tiêu từ chỉ tiêu [10] đến chỉ tiêu [15] và mục C để đáp ứng quy định kê khai riêng thu nhập ưu đãi của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại nơi có ưu đãi.

9. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-3D/TNDN

Mẫu 03-3D/TNDN – Phụ lục thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao

 • Mẫu biểu cũ: Phụ lục Thông tư số 03/2021/TT-BTC
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [02], [03], các chỉ tiêu từ chỉ tiêu [09] đến chỉ tiêu [14] và mục B, C để đáp ứng quy định kê khai riêng thu nhập ưu đãi của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tính tại nơi có ưu đãi.

10. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-4/TNDN

Mẫu 03-4/TNDN – Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

 • Mẫu biểu cũ: 03-4/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bỏ các chỉ tiêu kê khai bằng đồng ngoại tệ để phù hợp với quy định về đồng tiền khai thuế.

11. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-5/TNDN

Mẫu 03-5/TNDN – Phụ lục thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 • Mẫu biểu cũ: 03-5/TNDN (Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ:
  • Bỏ các chỉ tiêu xác định số thuế phải nộp, đã tạm nộp đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS để chuyển lên mục D tờ khai quyết toán 03/TNDN;
  • Bổ sung chỉ tiêu [12] để kê khai thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuế, cho thuế mua được hưởng ưu đãi.

12. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-6/TNDN

Mẫu 03-6/TNDN – Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

 • Mẫu biểu cũ: Phụ lục 02 (Thông tư liên tịch số 12/2016/TT- BKHCN- BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung mục III “Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích” để kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

13. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-8/TNDN

Mẫu 03-8/TNDN – Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất

 • Mẫu biểu cũ: 03-8/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Đổi tên các cột từ cột [11] ->đến cột [17] để phù hợp với quy định về tạm nộp và phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

14. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-8A/TNDN

 Mẫu 03-8A/TNDN – Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 • Mẫu biểu cũ: Không có
 • Quy định liên quan: Mẫu biểu ban hành mới theo điểm 7 Phụ lục I Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và quy định về tạm nộp và phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Theo quy định cũ trước đây không có biểu mẫu về Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, từ khi Thông tư 80 ra đời đã thêm biểu mẫu mới này. Do đó, nhiều bạn còn khá lúng túng trong lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp với biểu mẫu 03-8A/TNDN.

Nếu bạn cũng đang lúng túng về việc kê khai số liệu với biểu mẫu 03-8A/TNDN theo Thông tư 80, tham gia ngay khóa học Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế năm 2022 chuẩn thông tư 80 tại VisioEdu (link khóa học) để tự tin xử lý mọi số liệu trên tờ khai Quyết toán thuế.

15. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-8B/TNDN

Mẫu 03-8B/TNDN – Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện)

 • Mẫu biểu cũ: 02-1/TĐ- TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Đổi tên mẫu, sắp xếp, bổ sung một số cột để phù hợp với quy định về tạm nộp, phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

16. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-8C/TNDN

Mẫu 03-8C/TNDN – Phụ lục Bảng phân bố số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán)

 • Mẫu biểu cũ: 02/PL-SXĐT (Công văn số 4311/TCT- DNL ngày 03/10/2014 của Tổng cục Thuế)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Sắp xếp, bổ sung một số cột để phù hợp với quy định về tạm nộp, phân bố thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, đồng thời bổ sung chỉ tiêu kê khai thông tin đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh để áp dụng trong trường hợp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại địa phương khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính được giao quản lý hoạt động bán vé.

17. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-9/TNDN

Mẫu 03-9/TNDN – Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm. Đây cũng là mẫu tờ khai thuế khá mới với kế toán mà VisioEdu muốn bạn ghi nhớ.

 • Mẫu biểu cũ: Không có
 • Quy định liên quan: Mẫu biểu ban hành mới theo quy định tại điểm 7 phụ lục I Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

18. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 04/TNDN

Mẫu 04/TNDN – Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu))

 • Mẫu biểu cũ: 04/TNDN (Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung các chỉ tiêu từ chỉ tiêu [20] ->đến chỉ tiêu [25] kê khai số thuế được miễn giảm, số thuế đã tạm nộp kỳ trước và kỳ này, số thuế còn phải nộp để xác định được đầy đủ nghĩa vụ TNDN trong trường hợp NNT tạm nộp theo quý và khai quyết toán năm.

19. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 05/TNDN

 Mẫu 05/TNDN – Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

 • Mẫu biểu cũ: 05/TNDN (Thông tư số 156/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung chỉ tiêu [23] để kê khai số thuế miễn giảm theo Hiệp định thuế.

20. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 06/TNDN

Mẫu 06/TNDN – Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

 • Mẫu biểu cũ: 06/TNDN (Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ:
  • Đổi tên mẫu để áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
  • Bổ sung chỉ tiêu [9] địa chỉ nơi có bất động sản chuyển nhượng theo từng lần phát sinh.

21. Thay đổi trong mẫu tờ khai thuế số 03-1C/TNDN

Mẫu 03-1C/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

 • Mẫu biểu cũ: 03-1C/TNDN (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Thay đổi kết cấu và chỉ tiêu để phù hợp với mẫu Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại Thông tư số 334/2016/TT-BTC.

Trên đây là những thay đổi trong biểu mẫu tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80 mà VisioEdu muốn bạn nắm rõ để vượt qua kỳ Quyết toán thuế năm 2022 một cách dễ dàng. 

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi kê khai tờ khai thuế Giá trị gia tăng hoặc gặp khó khăn khi kê khai tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân. Hãy tham dự ngay khóa học Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế năm 2022 chuẩn thông tư 80 tại VisioEdu.

Khóa học sẽ giúp bạn: 

 • Giải quyết toàn bộ lo lắng về kê khai và Quyết toán thuế cho năm 2022
 • Cập nhật và nắm vững phương pháp kê khai và cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế trên các tờ khai Quyết toán thuế theo quy định mới nhất
 • Tránh mọi sai sót không đáng có khi lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng
 • Biết cách lập Phụ lục Giao dịch liên kết theo đúng chuẩn Thông tư 80
 • Hạn chế các rủi ro về thuế bởi Tờ khai Quết toán thuế Thu nhập cá nhân & thuế Thu nhập doanh nghiệp

Lớp học của chúng tôi luôn kín chỗ sau 2 tuần mở link đăng ký.

>>> Đăng ký giữ chỗ và nhận ưu đãi ngay tại: https://visio.edu.vn/laptokhaithue/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả
  Khai thuế Thu nhập cá nhân với trường hợp không trả lương và không phát sinh thuế

  Khai thuế Thu nhập cá nhân với trường hợp không trả lương và không phát sinh thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th11 2022

  Đối với người nộp thuế, việc khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện để cơ quan thuế…

  Doanh nghiệp có giao dịch liên kết được hoàn thuế thế nào?

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Các quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP…

  Chuyên gia giải đáp 5 tình huống thường gặp trong Giao dịch liên kết – Chuyển giá

  Giảng viên: Tác giả: admin
  03 Th10 2022

  5 tình huống hay gặp phải nhất về Giao dịch liên kết – Chuyển giá trong doanh nghiệp được chuyên…

  Kế toán khó khăn khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trường hợp phân bổ

  Doanh nghiệp “than phiền” với quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hàng xuất khẩu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th11 2022

  Trong quá trình phát triển xã hội, các chính sách về thuế, kế toán đã thay đổi rất nhiều để…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành