5 Điểm mới về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80

Ngày 29/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư 80 dù có hiệu lực từ 01/01/2022 nhưng đến hiện tại không phải ai cũng nắm được những thay đổi, bổ sung so với quy định cũ. 

Cùng VisioEdu cập nhật 5 thay đổi, bổ sung về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80 trong bài viết này nhé!

Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp có những thay đổi gì?

1. Khai thuế từ hoạt động bất động sản

Riêng hoạt động khai thuế từ chuyển nhượng bất động sản, theo quy định mới trong Thông tư 80 có 4 điểm kế toán cần cập nhật sau: 

 • Người khai thuế tại nơi chuyển nhượng bất động sản không cần nộp hồ sơ khai thuế theo quý, nhưng cần xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp vào Ngân sách Nhà nước tại tỉnh.
 • Số tiền thuế tạm nộp theo năm tại các tỉnh được tính trừ vào thuế Thu nhập doanh nghiệp cần nộp từ chuyển nhượng bất động sản theo tỉnh, với mẫu 03-8A/TNDN.
 • Nếu chưa trừ hết số thuế tạm nộp thì số thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản phải nộp sẽ tiếp tục bị trừ theo mẫu 03/TNDN.
 • Hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ bắt buộc kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh đối với người nộp thuế áp dụng phương pháp tỷ lệ trên doanh thu. 

Về mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng có một chút thay đổi mà VisioEdu liệt kê sau:

 • Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tỷ lệ trên doanh thu có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì sẽ phải khai thuế theo từng lần phát sinh và khai theo tờ khai mẫu 02/TNDN.
 • Doanh nghiệp áp dụng phương pháp doanh thu – chi phí, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03/TNDN.
 • Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh theo quy định tại phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động theo mẫu số 03-8A/TNDN;
 • Nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

2. Tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp

Quy định tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp có khá nhiều thay đổi trong năm 2022 này. Cùng VisioEdu cập nhật điểm mới trong quy định này nhé.

Quy định về “Nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm” theo Thông tư 80 đang báo cáo các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. 

Quy định này gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi phần lớn các doanh nghiệp có trọng điểm về doanh thu rơi vào quý 4. Khi đó rất khó để hết quý 3, doanh nghiệp có thể tính được số thuế tạm tính của cả năm để “tạm nộp”. 

Với quy định không mấy được tán thành này, ngày 30 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định thành nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm và lại trở về giống với quy định cũ trước đây. 

3. Quy định tạm nộp đối với hoạt động bất động sản

Thông tư 80 sửa đổi quy định về tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì tạm nộp thuế theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được

(Trước đây theo Thông tư 156 thì doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì:

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí.

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.)

Nhưng theo Thông tư 80, số thuế đã tạm nộp trong năm tại các tỉnh (không bao gồm số thuế đã tạm nộp cho doanh thu thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ mà doanh thu này chưa được tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm) được trừ vào với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của từng tỉnh trên mẫu số 03-8A/TNDN. Nếu chưa trừ hết thì tiếp tục trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quyết toán tại trụ sở chính trên mẫu số 03/TNDN.

4. Thay đổi tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 80, tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp có rất nhiều thay đổi mà mọi kế toán cần nắm vững. Nếu kế toán không phân bổ chính xác sẽ dẫn đến sai sót trên tờ khai Thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ Quyết toán thuế của doanh nghiệp. Do đó, VisioEdu sẽ liệt kê các quy định mới nhất trong Thông tư 80 về quy định phân bổ nghĩa vụ thuế.

 • Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp hạch toán tập trung tại trụ sở chính có cơ sở sản xuất là đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác khai thuế tập trung với Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính, tính phân bổ nghĩa vụ thuế và nộp cho từng tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước:

 • Sửa đổi tỷ lệ phân bổ theo tỷ lệ (%) giữa chi phí của từng cơ sở sản xuất trên tổng chi phí của người nộp thuế (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp) theo chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế. 
 • Số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp để phân bổ không bao gồm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi. 
 • Số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng. 
 • Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính có một số thay đổi mà VisioEdu nêu sau: 

 • Sửa đổi quy định về tiêu thức xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hằng quý và số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán năm thống nhất theo tỷ lệ 1% doanh thu tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. 
 • Số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm tại các tỉnh (không bao gồm số thuế đã tạm nộp cho doanh thu chưa quyết toán) được trừ vào số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của từng tỉnh khi quyết toán, nếu chưa trừ hết thì tiếp tục trừ vào số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quyết toán tại trụ sở chính. 
 • Phân bổ thuế với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán

Pháp lý hóa quy định về phân bổ số thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khác tỉnh. 

 • Phân bổ thuế của ngành sản xuất điện

Thông tư 80 bỏ tiêu thức phân bổ theo tỷ lệ sản lượng điện sản xuất của nhà máy thủy điện với tổng sản lượng điện sản xuất của cơ sở sản xuất thủy điện đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy thủy điện, trong đó có nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở nếu không xác định được tỷ lệ chi phí của từng nhà máy thủy điện; thống nhất sử dụng tiêu thức phân bổ là tỷ trọng giá trị đầu tư của phần nhà máy thủy điện nằm trên địa giới hành chính từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư của nhà máy thủy điện 

5. Một số thay đổi chỉ tiêu trên mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tiếp theo, VisioEdu sẽ cập nhật những chỉ tiêu thay đổi trên mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 80, gồm: Mẫu biểu HSKT: 03/TNDN, 04/TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế 2021 

Một số thay đổi chỉ tiêu trên mẫu biểu: 

 1. Mẫu 03/TNDN: Bỏ chỉ tiêu C7 do không còn mức thuế suất 22%; Bỏ chỉ tiêu về tính tiền chậm nộp; Bổ sung chỉ tiêu kê khai chuyển chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước của DN có GDLK theo Nghị định số 132; Bổ sung chỉ tiêu miễn, giảm; Bổ sung chỉ tiêu đối với BĐS thu tiền theo tiến độ; Bổ sung chỉ tiêu khai số thuế đã nộp thừa kỳ tính thuế trước chuyển sang, chỉ tiêu khai riêng số thuế đã tạm nộp, số thuế còn phải nộp hoặc nộp thừa đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS có thu tiền theo tiến độ trong các kỳ tính thuế trước và trong năm được quyết toán vào kỳ tính thuế này; Bổ sung chỉ tiêu khai số thuế còn phải nộp của NNT theo quyết toán. 

Các mẫu 03-3A, B, C, D Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi: BS chỉ tiêu để đáp ứng quy định kê khai riêng thu nhập ưu đãi của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh tại nơi có ưu đãi. 

 1. Bổ sung mẫu 03-8A/TNDN: Phân bổ thuế TNDN phải nộp từ hoạt động CN BĐS khác tỉnh theo tỷ lệ 1% trên doanh thu 
 2. Bổ sung mẫu 03-9/TNDN: kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm. 
 3. Mẫu 04/TNDN (Quyết toán): Bổ sung chỉ tiêu miễn, giảm; Bổ sung chỉ tiêu khai số thuế đã nộp thừa kỳ tính thuế trước chuyển sang, chỉ tiêu khai riêng số thuế đã tạm nộp, số thuế còn phải nộp hoặc nộp thừa của NNT theo quyết toán. 

Trên đây là 5 điểm mới trong Thông tư 80 về kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp mà VisioEdu đã cập nhật cho bạn. Hy vọng với những thay đổi này, bạn hoàn toàn tự tin trong mùa Quyết toán Thuế năm nay. 

Có thể bạn cũng quan tâm:

>> Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc tại hai nơi

>> Các trường hợp phải khai bổ sung trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả

  Workshop2

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th11 2022

  Workshop #2: CHUẨN MỰC IFRS 16 Hướng tư duy mới cho kế toán Tiếp nối sự thành công của Workshop…

  Giao kết hợp đồng sai với ngành nghề kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: admin
  13 Th10 2021

  Một câu hỏi thường gặp ở doanh nghiệp: “Liệu doanh nghiệp có được kinh doanh một ngành nghề mà không…

  Cách tính Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài thông qua đối tượng cư trú

  Cách tính Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài thông qua đối tượng cư trú

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th11 2022

  Có một bạn học viên tại VisioEdu hỏi rằng: 1. Câu hỏi từ một bạn kế toán mà VisioEdu nhận…

  Khi nào doanh nghiệp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

  Khi nào doanh nghiệp được miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  31 Th10 2022

  Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết hầu hết đều phải kê khai và lập hồ sơ xác…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành