Học viện thương hiệu

Điều chuyển tài sản – hiểu thế nào cho đúng?

Đối với tài sản, việc điều chuyển cũng có thể thực hiện bằng 2 cách nhưng tài sản đó vẫn thuộc sở hữu của công ty, tăng vốn/tài sản ở anh này thì giảm ở anh kia và ngược lại.

Nguyên tắc chung trong xử lý mối quan hệ giữa công ty với chi nhánh là quan hệ nội bộ, công ty có thể phân quyền cho chi nhánh tự chủ, tự trang trải tài chính hoặc tự hạch toán và kê khai nộp thuế TNDN trực tiếp với cơ quan thuế nơi chi nhánh hoạt động. Tuy nhiên trước pháp luật thì chi nhánh không có pháp nhân, công ty vẫn chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà nước về nghĩa vụ thuế TNDN, trong đó có việc hợp nhất thu nhập tạo ra tại chi nhánh.

 Đối với thuế GTGT, chi nhánh đương nhiên phải khai nộp thuế tại nơi kinh doanh, giữa chi nhánh và công ty có thể sử dụng hoá đơn GTGT để làm chứng từ điều chuyển hàng hoá. Với trường hợp này thì căn cứ vào hoá đơn để công ty và chi nhánh khai thuế đầu ra/đầu vào.

 Đối với tài sản, việc điều chuyển cũng có thể thực hiện bằng 2 cách nhưng tài sản đó vẫn thuộc sở hữu của công ty, tăng vốn/tài sản ở anh này thì giảm ở anh kia và ngược lại.

√ Cách 1: Điều chuyển nội bộ ghi tăng giảm vốn: Trường hợp này sử dụng chứng từ là Quyết định điều động hoặc Lệnh điều chuyển kèm theo Biên bản giao nhận làm chứng từ đi đường và hạch toán tại công ty và chi nhánh. Với cách này thì giữ nguyên trị giá tài sản, cả 2 cấp đều không phát sinh loại thuế nào.


√ Cách 2: Điều chuyển dưới hình thức quan hệ mua/bán, dùng hoá đơn GTGT. Chứng từ sử dụng sẽ là Quyết định chuyển tài sản (có tính tiền hay không , tính bao nhiêu sẽ thể hiện ở QĐ) và hoá đơn GTGT. Với trường hợp này sẽ phát sinh thuế GTGT đầu ra ở nơi có tài sản chuyển đi và phát sinh thuế GTGT đầu vào ở nơi tài sản chuyển tới. 

Với cách làm thứ 2 này thì tài sản có thể đánh giá lại theo giá thị trường, nếu tăng giá lên so với giá đang hạch toán trên sổ sách thì giá mới này sẽ là căn cứ ghi sổ và trích khấu hao ở nơi đến. Với nơi chuyển tài sản đi sẽ phát sinh “thu nhập” do đánh giá lại tài sản. Khi đó, ngoài thuế GTGT sẽ còn phải nộp thuế GTGT 20% trên số chênh lệch đánh giá lại. Xét về tổng thể thì DN phải bỏ tiền nộp thuế TNDN trước và thu hồi sau thông qua khấu hao ở nơi nhận tài sản.

 Với việc đánh giá lại tài sản, việc thuê đơn vị có chức năng này làm nhiệm vụ tư vấn, định giá là tốt nhất vì nó mang tính khách quan hơn.