Học viện thương hiệu

Kiến Thức Chuyên Môn

  • cần lắm sự thay đổi tư duy của kế toán

  • Hiện nay, có một thực trạng phổ biến trên các diễn đàn kế toán là những người làm công tác kế toán khi tiếp cận các quy định của thuế thường rất thụ động. Khi gặp một vấn đề khó, chúng ta thường chỉ hỏi nhau cách xử lý chứ không trao đổi...