Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Thông tư 80 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và cập nhật khá nhiều chỉ tiêu mới trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân. Điều này khiến cho kế toán gặp khó khăn trong quá trình kê khai thuế. Bài viết này, VisioEdu sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân gồm mẫu tờ khai 02/QTT/TNCN và mẫ tờ khai 05/QTT/TNCN.

Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

1. Các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mẫu 02/QTT-TNCN

Hiện nay, người nộp thuế đã có thể nộp hồ sơ Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân qua mạng. Cá nhân làm quyết toán chỉ cần tải ứng dụng HTKK về máy và làm theo hướng dẫn, sau đó nộp trực tuyến đến cổng thông tin của Tổng Cục Thuế là được.

Đối với các cá nhân tự Quyết toán Thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mẫu số 02/QTT-TNCN kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ quyết toán. 

Sau đây, VisioEdu sẽ hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân mẫ số 02/QTT/TNCN. Đối với mẫu tờ khai Quyết toán Thuế số 02/QTT/TNCN, cá nhân tự Quyết toán Thuế cần ghi đầy đủ các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. Trường hợp cá nhân Quyết toán Thuế không tròn năm dương lịch (VD: cá nhân nước ngoài Quyết toán Thuế trước ngày 31/12, cá nhân quyết toán năm tính thuế thứ nhất theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt) thì ghi từ tháng…đến tháng của kỳ khai Quyết toán Thuế.

Chỉ tiêu [02] Lần đầu: Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu “x” vào ô vuông.

Chỉ tiêu [03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu thì được xác định là khai bổ sung và đánh số lần khai bổ sung vào ô vuông.

Chỉ tiêu [04] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ, tên của cá nhân ghi trong tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.

Chỉ tiêu [05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

Chỉ tiêu [06], Chỉ tiêu [07], Chỉ tiêu [8] Địa chỉ: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ thường trú của cá nhân như đã đăng ký với cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [09], Chỉ tiêu [10], Chỉ tiêu [11] Ghi rõ ràng, đầy đủ điện thoại, số fax, địa chỉ email của cá nhân (nếu không có thì bỏ trống).

Chỉ tiêu [12] đến Chỉ tiêu [19]: Thông tin đại lý thuế. VisioEdu lưu ý, nếu không có thì bỏ qua.

Chỉ tiêu [20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ (Chỉ tiêu [20]=Chỉ tiêu [21]+Chỉ tiêu [23])

Chỉ tiêu [21]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) phát sinh tại Việt Nam.  Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Chỉ tiêu [22] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

Chỉ tiêu [23] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có thì nhập)

Chỉ tiêu [24] Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai.

Chỉ tiêu [25] Các khoản giảm trừ (Chỉ tiêu [25]= Chỉ tiêu [26] + Chỉ tiêu [27] + Chỉ tiêu [28] + Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30]

Chỉ tiêu [26], Chỉ tiêu [27]: Hệ thống sẽ tự động nhập dựa trên số người phụ thuộc đã kê khai.

Chỉ tiêu [28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế.

Chỉ tiêu [29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế,

Chỉ tiêu [31] Tổng thu nhập tính thuế (Chỉ tiêu [31]=Chỉ tiêu [20]-Chỉ tiêu [22]-Chỉ tiêu [25]): hệ thống tự động tính

Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ: Số thuế chính xác phải nộp cho tổng thu nhập phát sinh trong năm.

Nếu người nộp thuế đã điền các thông từ Chỉ tiêu [20] đến Chỉ tiêu [30] sẽ cho ra kết quả tại ô Chỉ tiêu [31], Chỉ tiêu [32]

Chỉ tiêu [33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ (Chỉ tiêu [33]=Chỉ tiêu [34]+Chỉ tiêu [35]+Chỉ tiêu [36]-Chỉ tiêu [37]-Chỉ tiêu [38])

Chỉ tiêu [34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức chi trả thu nhập: Tổng số thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã tạm nộp trong năm, điền theo chứng từ đã được tổ chức chi trả thu nhập cấp cho người nộp thuế.

Chỉ tiêu [35], [36], [37], [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập; số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có); số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm; số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm.VisioEdu lưu ý: Điền nếu có, không có thì bỏ qua các chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [39] Tổng số thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  được giảm trong kỳ Chỉ tiêu [39]=Chỉ tiêu [40]+Chỉ tiêu [41]

Chỉ tiêu [40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm

Chỉ tiêu [41] Tổng số thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  được giảm khác

Chỉ tiêu [42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ (Chỉ tiêu [42]=(Chỉ tiêu [32]-Chỉ tiêu [33]-Chỉ tiêu [39])>0)

Chỉ tiêu [43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<Chỉ tiêu [42]<=50.000 đồng)

Chỉ tiêu [44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ (Chỉ tiêu [44]=(Chỉ tiêu [32]-Chỉ tiêu [33]-Chỉ tiêu [39])<0)

Chỉ tiêu [45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả Chỉ tiêu [45]=Chỉ tiêu [46]+Chỉ tiêu [47]

Chỉ tiêu [46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế

Chỉ tiêu [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách Nhà nước khác

Chỉ tiêu [48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau (Chỉ tiêu [48]=Chỉ tiêu [44]-Chỉ tiêu [45])

2. Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mẫu 05/QTT-TNCN

Tiếp theo, VisioEdu sẽ hướng dẫn kế toán tại doanh nghiệp lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động tại doanh nghiệp.

2.1 Quy định về việc doanh nghiệp kê khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Để bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, VisioEdu xin được trích dẫn các quy định liên quan đến kê khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân. 

Căn cứ theo điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN quy định:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho cá nhân có ủy quyền.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.

+ Trường hợp cá nhân có ủy quyền Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

Theo quy định trên, VisioEdu chia đối tượng người lao động làm hai nhóm sau:

– Đối tượng Doanh nghiệp phải làm Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân: Trong năm có chi trả thu nhập (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân hay không).
– Đối tượng Doanh nghiệp không phải làm Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân: Trong năm không chi trả cho bất kỳ 1 người lao động nào.

2.2 Thời điểm làm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Theo điều 44 Luật Quản lý Thuế số 38, Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ Quyết toán Thuế năm. 

Nghĩa là thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 là ngày 31/03/2023.

2.4 Hồ sơ Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế: Mẫu 05/QTT-TNCN (Ban hành theo thông tư 80/2021/TT-BTC)
+ Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
+ Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
+ Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

VisioEdu lưu ý:

– Cá nhân ủy quyền có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán mà từ 50.000 trở xuống thì DN vẫn kê khai quyết toán -> Kê khai xong tích mục “Miễn thuế cho cá nhân …” phần mềm sẽ tự động không tổng hợp số thuế phải nộp thêm.
– Tại bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN phải đảm bảo 100% NNT có mã số thuế.
– Nếu người lao động chưa có mã số thuế thì phải thực hiện đăng ký.

2.5 Hướng dẫn chỉ tiết các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai thuế số 05/QTT-TNCN

Sau đây, VisioEdu sẽ hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân mẫ số 05/QTT/TNCN. Đối với mẫu tờ khai Quyết toán Thuế số 02/QTT/TNCN, cá nhân tự Quyết toán Thuế cần ghi đầy đủ các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu [01] – Kỳ tính thuế: ghi kỳ tính thuế của năm quyết toán.

Chỉ tiêu [02] – Lần đầu: tích lần đầu nếu đây là lần đầu tiên các bạn kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của kỳ tính thuế năm quyết toán.

Chỉ tiêu [03] – Bổ sung lần thứ: ghi lần bổ sung (nếu có) sau lần đầu thì các tờ khai đều là tờ khai bổ sung và tính từ lần 1, đến các lần tiếp theo.

Chỉ tiêu [04] – Tổ chức có Quyết toán Thuế theo uỷ quyền của cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc điều chuyển trong cùng hệ thống: chỉ tích vào chỉ tiêu này nếu thuộc trường hợp như chỉ tiêu đã nêu.

Chỉ tiêu [05] – Tên người nộp thuế: ghi đúng tên doanh nghiệp như trong giấy đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [06] – Mã số thuế: ghi mã số thuế doanh nghiệp đúng như trong giấy đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [07] – Địa chỉ: ghi chính xác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [08] – Quận/huyện: ghi địa chỉ huyện theo như giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [09] – Tỉnh/thành phố: ghi địa chỉ tỉnh/thành phố giống như giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [10] – Điện thoại: ghi số điện thoại của doanh nghiệp (nếu có).

Chỉ tiêu [11] – Fax: ghi số fax của doanh nghiệp (nếu có).

Chỉ tiêu [12] – Email: ghi thêm địa chỉ email doanh nghiệp (nếu có).

Chỉ tiêu [13] – Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp doanh nghiệp các bạn có ký hợp đồng với đại lý thuế để kê khai thay cho doanh nghiệp thì cần ghi đúng tên đại lý thuế.

Chỉ tiêu [14] – Mã số thuế: ghi chính xác mã số thuế của đại lý thuế kê khai thay doanh nghiệp.

Chỉ tiêu [15] – Hợp đồng đại lý thuế: ghi đúng số hợp đồng đại lý và ngày ký hợp đồng.

Chỉ tiêu [16] – Tổng số người lao động: Tổng số người lao động bao gồm cả cá nhân cư trú ký hợp đồng và cá nhân không ký hợp đồng lao động (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN). Tuy nhiên các bạn được phép sửa chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [17] – Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: ở chỉ tiêu này chỉ ghi những cá nhân cư trú có hợp đồng lao động. Phần mềm HTKK tự động lấy số liệu từ Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN để điền vào chỉ tiêu này. Tuy nhiên các bạn được phép sửa chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [18] – Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế được tính theo công thức: Chỉ tiêu [18] = Chỉ tiêu [19] + Chỉ tiêu [20]. VisioEdu muốn bạn lưu ý chỉ tiêu này thể hiện tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế theo công thức trên (do phần mềm tự cộng, không cho sửa).

Chỉ tiêu [19] – Cá nhân cư trú: ghi số lượng cá nhân cư trú đã khấu trừ thuế (do phần mềm HTKK tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN để ghi vào chỉ tiêu này. Các bạn được phép sửa chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [20] – Cá nhân không cư trú: ghi số lượng cá nhân không cư trú đã khấu trừ thuế (do phần mềm tự động tổng hợp từ Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN, không cho sửa).

Chỉ tiêu [21] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: ghi tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN). Phần mềm các bạn được phép sửa chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [22] – Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh: ghi tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [23] – Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân được xác định theo công thức: Chỉ tiêu [23] = Chỉ tiêu [24] + Chỉ tiêu [25] thể hiện tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân (do phần mềm HTKK tự cộng).

Chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú: ghi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân cư trú (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN). Các bạn được phép sửa chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú: ghi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân không cư trú (do phần mềm HTKK tự động tổng hợp từ phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [26] – Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: ghi lại tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [27] – Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của hợp đồng dầu khí: ghi riêng phần tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của hợp đồng dầu khí (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [28] – Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: ghi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế, được tính bằng công thức: Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30]

Chỉ tiêu [29] – Cá nhân cư trú: ghi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế của các cá nhân cư trú (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [30] – Cá nhân không cư trú: ghi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế của các cá nhân không cư trú (do phần mềm tự động tổng hợp từ phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [31] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, được tính bằng công thức: Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [32] + Chỉ tiêu [33] (do phần mềm tự cộng)

Chỉ tiêu [32] – Cá nhân cư trú: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các cá nhân cư trú (do phần mềm HTKK tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN). Tuy nhiên các bạn vẫn được phép sửa.

Chỉ tiêu [33] – Cá nhân không cư trú: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú (do phần mềm tự động tổng hợp từ phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [34] – Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: ghi lại tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [35] – Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay: ghi tổng số lượng cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (do phần mềm HTKK tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [36] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [37] – Trong đó: Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu Chỉ tiêu [04]): ghi đúng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu Chỉ tiêu [04]) (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [38] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (do phần mềm tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [39] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân được miễn do cá nhân có số thuế còn phải nộp sau ủy quyền quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân được miễn do cá nhân có số thuế còn phải nộp sau ủy quyền quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (do phần mềm HTKK tự động tổng hợp từ các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN).

Chỉ tiêu [40] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp, sử dụng công thức sau: Chỉ tiêu [40]  = (Chỉ tiêu [38] – Chỉ tiêu [36] – Chỉ tiêu [39]

Nếu giá trị trong chỉ tiêu này dương (> 0) thì sẽ được ghi vào chỉ tiêu Chỉ tiêu [40] (do phần mềm tự động tính).

Chỉ tiêu [41] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa: ghi tổng số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa, vẫn sử dụng công thức như trên, Chỉ tiêu [40] = (Chỉ tiêu [38] – Chỉ tiêu [36] – Chỉ tiêu [39]) 

Nếu giá trị trong chỉ tiêu này âm (< 0) thì sẽ được ghi vào chỉ tiêu Chỉ tiêu [41]

Trên đây là cách lập tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) một cách chi tiết và đầy đủ nhất phù hợp với từng đối tượng Quyết toán Thuế. VisioEdu hy vọng, với những chia sẻ này bạn đã biết cách lập tờ khai Quyết toán thuế Thu  nhập cá nhân chuẩn chỉ theo Thông tư 80. 

Thông tư 80 ra đời, cập nhật rất nhiều chỉ tiêu mới trên mẫu tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và mẫu tờ khai Thuế Giá trị gia tăng khiến kế toán lúng túng và mắc những phạm không đáng có trong kỳ Quyết toán Thuế năm 2022. Với mong muốn giúp doanh nghiệp phòng tránh sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế, VisioEdu tiên phong mở khóa học “Lập Tờ khai Quyết toán Thuế”, chuẩn hóa tờ khai theo đúng Thông tư 80. Chỉ sau 6 buổi học, bạn hoàn toàn có thể:

+ Lập chuẩn chỉ Tờ khai Quyết toán Thuế, nắm vững phương pháp kê khai, cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế khi lên tờ khai Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80.

+ Hiểu đúng và dễ dàng áp dụng tinh thần của Luật Quản lý Thuế hiện hành.

+ Chủ động kiểm soát rủi ro và phòng tránh các sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế

+ Kê khai, nộp đúng nghĩa vụ thuế, giúp doanh nghiệp vận hành và phát triển bền vững.

+ Cập nhật nhanh xu hướng thanh, kiểm tra của cơ quan thuế và các phương án phòng tránh tối ưu sai phạm cho doanh nghiệp. 

👉 Tham dự ngay khóa học tại: ​​https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả
  Hai quy định quan trọng áp dụng cho khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

  Hai quy định quan trọng áp dụng cho khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  23 Th12 2022

  Hiện nay, các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phải tuân thủ và đảm bảo thực hiện…

  10 rủi ro thường gặp trên bảng cân đối kế toán, cân đối số phát sinh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  31 Th10 2022

  Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ tài sản và nguồn vốn hiện…

  Chiến lược phân bổ thời gian tối ưu nhất khi thi Đại lý thuế

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  10 Th5 2022

  Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, kỳ thi Đại lý Thuế vào 15.05 sẽ chính thức diễn ra. Đây…

  Những cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

  Những cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th12 2022

  Một trong những việc rất quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành