Hồ sơ cần chuẩn bị khi Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và thuế Thu nhập doanh nghiệp

Để giúp kế toán dễ dàng vượt qua kỳ Quyết toán thuế cuối năm, trong bài viết này VisioEdu sẽ chia sẻ hồ sơ cần chuẩn bị cho kỳ Quyết toán thuế cuối năm, cũng như thời hạn nộp hồ sơ theo Thông tư 80 nhé!

Hồ sơ cần chuẩn bị khi Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và thuế Thu nhập doanh nghiệp

1. Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm những gì?

Căn cứ danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được chia thành 02 nhóm đối tượng khác nhau. Gồm 2 loại hồ sơ mà VisioEdu liệt kê dưới đây:

– Hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp nộp thuế

– Hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp sử dụng lao động

a) Cá nhân tự nộp thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế gồm:

(1) Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 80).

(2) Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

(3) Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ Quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

(4) Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

(5) Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

(6) Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

b) Doanh nghiệp nộp thuế cho người lao động

Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công và nộp thuế thay cho cho người lao động gồm các giấy tờ VisioEdu nêu sau:

(1) Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

(2) Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

(3) Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

(4) Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

2. Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Cũng giống như hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ với 2 đối tượng mà VisioEdu đã nêu ở trên cũng khác nhau. 

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

– Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nghĩa là chậm nhất vào ngày 31/3 hàng năm.

– Đối với cá nhân trực tiếp Quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng chậm nộp tờ khai Quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai Quyết toán thuế quá thời hạn.

– Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

3. Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Tổ chức, doanh nghiệp khi muốn Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đều sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ nhằm đảm bảo tính hợp pháp khi bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mà hồ sơ Quyết toán thuế sẽ không giống nhau.

Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng được chia thành 3 nhóm đối tượng mà VisioEdu liệt kê dưới đây, gồm:

a) Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với các doanh nghiệp Việt nói chung

– Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

– Báo cáo tài chính năm quyết toán;

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý rằng: Riêng đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại nước ngoài thì sẽ cần bổ sung thêm các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

– Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mẫu 02/TNDN-DK.

– Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK.

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

c) Hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với các Nhà thầu nước ngoài

VisioEdu lưu ý: Riêng đối với nhóm Nhà thầu nước ngoài, bộ hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cần nhiều loại chứng từ hơn, bao gồm:

– Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mẫu số 03-TNDN.

– Báo cáo tài chính năm.

– Phụ lục kèm theo.

– Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm quyết toán.

– Xác nhận về việc ký kết hợp đồng của các bên liên quan.

– Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định hoặc bản giải trình theo mẫu số 03/TNDN nếu nhà thầu không thể nộp đủ hồ sơ.

4. Quy định thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần phải chú ý nộp hồ sơ đúng hạn để không có sai phạm xảy ra trong kỳ Quyết toán Thuế. Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp được quy định rõ trong Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. VisioEdu xin được phân tích kỹ về thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp ở phần tiếp theo.

– Với doanh nghiệp thông thường:

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành thì thông thường, thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm chậm nhất vào ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Với doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức:

Đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ là chậm nhất vào ngày thứ 45, tính từ ngày có quyết định thay đổi của doanh nghiệp.

Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác hay xuất bán dầu khí thiên nhiên, tùy trường hợp, sẽ tuân thủ 1 trong 2 thời hạn sau:

 • Chậm nhất vào ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Chậm nhất vào ngày thứ 45, tính từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về hồ sơ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và Quyết tóa thuế Thu nhập doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã tự tin cho kỳ Quyết toán Thuế sắp tới. 

Với mong muốn giúp doanh nghiệp tránh hoàn toàn khỏi mức xử phạt nặng nề do sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế, VisioEdu tiên phong mở khóa học “Lập Tờ khai Quyết toán Thuế”, chuẩn hóa tờ khai theo đúng Thông tư 80. Chỉ sau 6 buổi học, bạn hoàn toàn có thể:

+ Lập chuẩn chỉ Tờ khai Quyết toán Thuế, nắm vững phương pháp kê khai, cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế khi lên tờ khai Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80.

+ Hiểu đúng và dễ dàng áp dụng tinh thần của Luật Quản lý Thuế hiện hành.

+ Chủ động kiểm soát rủi ro và phòng tránh các sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế

+ Kê khai, nộp đúng nghĩa vụ thuế, giúp doanh nghiệp vận hành và phát triển bền vững.

+ Cập nhật nhanh xu hướng thanh, kiểm tra của cơ quan thuế và các phương án phòng tránh tối ưu sai phạm cho doanh nghiệp.

👉 Tham dự ngay khóa học tại: ​​https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả

  5 khóa học sắp diễn ra giúp kế toán giải quyết mọi khó khăn, tự tin thăng tiến trong năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  28 Th12 2021

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng mức thu nhập lên gấp 2-3 lần, thăng tiến lên vị trí cao…

  Chiến lược phân bổ thời gian tối ưu nhất khi thi Đại lý thuế

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  10 Th5 2022

  Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, kỳ thi Đại lý Thuế vào 15.05 sẽ chính thức diễn ra. Đây…

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành