6 Nguyên tắc vàng khi lập Báo cáo Tài chính mọi kế toán cần nắm vững

Báo cáo Tài chính là một bản báo cáo vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Một Báo cáo Tài chính tường minh sẽ giúp doanh nghiệp tránh được mọi rủi ro trong công tác thanh, kiểm tra thuế.

Tuy nhiên, không ít kế toán doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa thực sự vững vàng, hiểu rõ về các chuẩn mực cũng như nguyên tắc khi lập Báo cáo Tài chính. Điều này dẫn đến những sai phạm về thuế và đánh trực tiếp vào uy tín doanh nghiệp. Dưới đây, VisioEdu sẽ bật mí cho bạn 6 nguyên tắc vàng mà kế toán cần tuyệt đối tuân thủ khi lập Báo cáo Tài chính.

6 Nguyên tắc vàng khi lập Báo cáo Tài chính

Nguyên tắc 1: Tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán

Việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo Tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Theo Chuẩn mực kế toán: “Trình bày Báo cáo Tài chính” doanh nghiệp phải thực hiện lập và trình bày Báo cáo Tài chính theo các nguyên tắc sau:

1. Hoạt động liên tục

Khi lập và trình bày Báo cáo Tài chính, doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của mình. 

Báo cáo Tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Cơ sở dồn tích

Doanh nghiệp phải lập Báo cáo Tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền.

Các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và Báo cáo Tài chính của các kỳ kế toán liên quan.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Nhất quán

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong Báo cáo Tài chính     phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi: 

 • Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Khi xem xét lại việc trình bày Báo cáo Tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện.
 • Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày.

4. Trọng yếu và tập hợp

Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong Báo cáo Tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng.

Khi trình bày Báo cáo Tài chính, một thông tin được coi là trọng yếu nếu không trình bày hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể Báo cáo Tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng Báo cáo Tài chính    .

Để xác định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu phải đánh giá tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu.

5. Bù trừ

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên Báo cáo Tài chính     không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ . Do vậy doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt tất cả các khoản mục tài sản và công nợ trên Báo cáo Tài chính    .

Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù trừ khi: Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu.

Các tài sản và nợ phải trả, các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng yếu phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ không cho phép người sử dụng hiểu được các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai của doanh nghiệp.

6. Có thể so sánh

Các thông tin bằng số liệu trong Báo cáo Tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong Báo cáo Tài chính của kỳ trước.

Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trong Báo cáo Tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại.

Nguyên tắc 2: Tôn trọng bản chất

Nguyên tắc vàng thứ 2 mà VisioEdu muốn đưa đến bạn là “Tôn trọng bản chất”. Báo cáo Tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).

Nguyên tắc 3: Nhận diện đúng tài sản và nợ

Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; Trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.

 1. Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn.
 2. Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.
 3. Khi lập Báo cáo Tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn.

Nguyên tắc 4: Trình bày rõ ràng, tường minh

Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. VisioEdu muốn bạn lưu ý, chỉ thực hiện bù trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng, có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.

Nguyên tắc 5: Hợp lý và cẩn trọng

Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí và luồng tiền của kỳ báo cáo. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo.

Nguyên tắc 6: Pháp nhân hạch toán và giao dịch loại trừ

Khi lập Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư các khoản mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ.

Như vậy, VisioEdu đã giúp bạn “bỏ túi” thêm những nguyên tắc quan trọng không thể bỏ qua khi lập Báo cáo Tài chính. VisioEdu hy vọng những thông tin trên sẽ giúp kế toán doanh nghiệp tự tin hơn trong việc hoàn thiện và chuẩn hóa Báo cáo Tài chính    .

Và để sẵn sàng cho công tác chuẩn bị trước kỳ quyết toán thuế cuối năm 2022, VisioEdu đã thiết kế khóa học “Nhận diện rủi ro Báo cáo Tài chính”. Sau khóa học, kế toán hoàn toàn có thể:

– Chuẩn hóa việc lập Báo cáo Tài chính tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán.

– Nằm lòng bộ 24 chỉ tiêu đánh giá rủi ro của Cơ quan Thuế

– Dễ dàng phòng tránh sai sót, giảm thiểu rủi ro khi có thanh tra, kiểm tra Thuế.

>> Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tại đây: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/bao-cao-tai-chinh/

 

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Nhận diện đúng 4 rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th9 2023

  Doanh nghiệp thường gặp nhiều rủi ro Báo cáo Tài chính sau mỗi kỳ quyết toán thuế. Bởi việc lập…

  Ôn thi chứng chỉ CPA – Những điểm mới của Luật Đầu tư

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th9 2023

  Luật Đầu tư là môn học khá mởi mẻ với kế toán. Việc hiểu rõ và và cập nhật những…

  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th9 2023

  Rủi ro Báo cáo Tài chính là một vấn đề mà tất cả kế toán và chủ doanh nghiệp đều…

  Giải bài tập ôn thi CPA môn Tài chính: Giá trị thời gian của tiền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th9 2023

  Bài tập ôn thi CPA liên quan đến nội dung giá trị thời gian của tiền trong môn thi Tài…

  Bài cùng tác giả
  Ôn thi chứng chỉ CPA môn Kiểm toán cần học những gì?

  Ôn thi chứng chỉ CPA môn Kiểm toán cần học những gì?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  01 Th8 2023

  Môn Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm nâng cao được nhận định là môn khó với lượng kiến thức…

  Hướng dẫn Kế toán, Kiểm toán tham dự thi chứng chỉ Đại lý Thuế

  Giảng viên: Tác giả: admin
  03 Th10 2022

  Hướng dẫn Kế toán, Kiểm toán tham dự thi chứng chỉ Đại lý Thuế Chứng chỉ Đại lý Thuế là…

  Lưu ý làm hồ sơ xét miễn môn Kế toán – Kỳ thi Đại lý Thuế 2022

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  01 Th7 2022

  Căn cứ Thông tư số 10/2021TT-BTC ban hành ngày 16/1/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý hành hành…

  Cách tính Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài thông qua đối tượng cư trú

  Cách tính Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài thông qua đối tượng cư trú

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th11 2022

  Có một bạn học viên tại VisioEdu hỏi rằng: 1. Câu hỏi từ một bạn kế toán mà VisioEdu nhận…

  Khóa Học Liên Quan

  Kê khai Giao dịch liên kết

  Giúp kế toán và doanh nghiệp xử lý nhanh gọn giao dịch liên kết, chuyển giá một cách hợp pháp. Nâng cao kỹ năng xây dựng hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.

  Đăng ký tư vấn

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành